Microsoft Network Monitor Tool 3.0
 

در این بخش به معرفی MS Network monitor 3.0 می پردازیم برای Monitor کردن ترافیک سیستم Local و همچنین شبکه به کار می رود .

این ابزار دارای Filtering کاملتر و هوشمند تر می باشد در شبکه می تواند برای Admin بسیار مفید باشد.

توانایی نمایش کلیه Packet ها را درلابه 2 شبکه Frame به Frame دارد .

 
 
Figure 1: Microsoft Network Monitor Tools 3.0
 Figure 1: Microsoft Network Monitor Tool 3.0  (Click the image for a larger view)
 
 
 

شما می توانید این ابزار با نام NMSetup.exe از Microsoft بصورت Free بگیرید .

 

Last Updated: March 08, 2007

Winteacher.com
Microsoft Network Monitor Tool 3.0

 © 2003-2006 Winteacher.com . All rights reserved