System Monitor

 

در این بخش سعی می شود که روشهای استفاده از این ابزار را شرح داد .

Monitor کردن اطلاعات Domain و Server ها و حتی Client ها می تواند به Admin کمک زیادی بکند برای رفع مشکلات شبکه .

نرم افزار های زیادی وجود دارد که بر روی Domain این سرویس را می دهد. یکی از مهمترین آنها Microsoft Operation Manager MOM 2005 می باشد.

و البته نرم افزار های دیگری وجود دارد اما MOM 2000,2005 دارای قدرت بسیار بالا می باشد البته RAM بالا و CPU بسیار قوی نیز  می خواهد تا بتواند این

اطلاعات را در کل شبکه از Server ها و Client ها بگیرد و نمایش دهد و ...

اما ابزار خوبی بر روی Windows XP , 2003 وجود دارد بنام System Monitor که کلیه Application های سیستم شما و کلیه اجزای سیستم شما را

تا حد ممکن Monitor می کند و Log ایجاد می کند . این ابزار بر روی Performance در Administrator Tools وحود دارد .همانند شکل 1.

 

   

      Figure 1: Performance - System Monitor

برای مثال در شکل یک System Monitor بروی Logical Disk یک سیستم که می تواند سرور باشد بر روی Drive E مواردی مانند Disk Time و Free Space و...

را Monitor کرده .Read/Write Time کاملا مشخص می باشد که سرعت یک Hard Disk و Drive های ان را نمایش می دهد که خوب برای Admin مهم

می باشد . در اینجا Free Space نیز وجود دارد که مورد خوبی می باشد برای مثال Drive E اگر فضای Free آن کمتر از 2GB بشود برای Admin یک Alarm

بصورت Log و یا Email ایجاد می شود در زیر چگونگی این مثال را شرح می دهیم .

 

   

      Figure 2: Performance - System Monitor - Logical Disk

در اینجا می توان دید که E همانند شکل 2 مقدار FreeSpace  آن حدود 1.9GB می باشد .

در مثال زیر در زمان تعریف یک Alert همانند شکل 3 مشخص شده که اگر Free Space کمتر از 20% یا همان 2GB شد برای Admin یک Log ایجاد کند .

برای این کار باید این Monitoring را در بخش  Performance Log and Alert در بخش Alert یک Alert جدید ایجاد کرد .

 

 

      Figure 3: Performance Logs and Alert - New Alert - General Tab

     E: (Limit = 20) , (Interval = 5 Sec)

همانند شکل 3 برای ایجاد Log مشخص شده که اگر مقدار از 2GB کمتر شد هر 5 ثانیه یک Log ایجاد شود .

در اینجا همانند شکل 2 سرور ما دارای فضای کمتری از حد تعریف شده می باشد در نتیجه این Alert بصورت Log برای Admin هر 5 ثانیه ارسال می شود

شما می توانید این مورد را در شکل 4 که یک Tool برای نمایش Event می باشد مشاهده می کنید که هر 5 ثانیه این Alert ارسال شده از تاریخ ایحاد

Monitoring توسط System Monitor تا Admin با دیدن آن مشکل را حل کند .

 

      Figure 4: Event Viewer Tools

زمان میان هر Log دقیقا 5 ثانیه می باشد و این دقت Monitoring را نشان می دهد .

برای چک کردن اینکه Free Space چقدر می باشد می توان به شکل 5 استناد کرد که Log درست می باشد .

 

   

      Figure 4: E Properties - General Tab

 

Last Updated: June 01, 2006

Winteacher.com
Expert Zone > System Monitor

 © 2003-2006 Winteacher.com . All rights reserved