SPCheck for Windows

 

توسط این ابزار می توان به سالم بودن یا نبودن برخی از DLL , EXE های مهم سیستم خود بعد یا قبل از نصب SP1,2 پی برد .

این ابزار بر روی Support tools XP  وجود دارد .

   

      Figure 1: SPCheck.exe Tool

 بعد از اجرای این ابزار یک Report برای شما در آدرس خود Tool ایجاد می شود که در شکل 2 مشاهده می کنید .

 

   

      Figure 2: SPCheck.exe Tool - Report

در بالا مشخص می باشد که فایلهای SNMP وجود ندارد دو دلیل ممکن است وجود داشته باشد اول اینکه سرویس بر روی XP + SP2 نصب نشده و دوم اینکه

این فایلها نصب شده اما به دلایلی مانند حمله Attacker و یا Virus از بین رفته اند تذکر نصب این سرویس بر روی سیستم Risk حمله به سیستم شما را بالا می برد.

به همین دلیل Microsoft این سرویس را بصورت پیش فرض Install نکرده در Windows XP .

 

Last Updated: June 04, 2006

Winteacher.com
Expert Zone > SPCheck for Windows

 © 2003-2006 Winteacher.com . All rights reserved