Resultant Set of Policy
 

در این قسمت با ابزار RSoP آشنا می شویم . کار این ابزار بررسی کردن Policy بر روی Client ها و Server ها می باشد و به Admin گزارش می دهد کدام

Policy ها بر روی Client بدرستی اجرا شده و کدام Policy ها نا تمام مانده و یا اجرا نشده .

 

   

     Figure 1-1: RSoP Snap-in

Snap-in این ابزار  در MMC وحود دارد مانند شکل 1-1 این ابزار بر روی Windows 2003 server کمی متفاوت با Windows XP,2000 می باشد .

 

بعد از اجرای مراحل این ابزار که بسیار ساده می باشد و نیازی به توضیح ندارد شما مانند شکل 2-1 متوجه خواهید شد که کدام User , Computer شبکه

دارای یک Policy می باشند که Apply نشده بر روی آنها و یا اجرا نشده .

 

   

     Figure 1-2: Resultant Set of Policy - Report

برای مثال بالا بر روی بنام Workstation :Publish-5ygswv یک Policy در بخش Software Installation وجود دارد که با درستی Install نشده .

برای User1 در Domain. در شکل بالا مشاهده می کنید که Macromedia Flash Player 8 بر روی آن سیستم نصب نشده . در اینجا ممکن می باشد User

آن نرم افزار را نصب نکرده باشد ویا نتوانسته نصب کند و یا اینکه خود Policy مشکل داشته باشه .

 

برای کار با ابزار مدرن تر در Windows 2003 server R2 در Resource Kit 2003 tools می توانید از GPMonitor Tools استفاده کنید

اگر Resource kit Tools را ندارید می توانید این ابزار را با نام GPMONITOR.MSI ازMicrosoft.com بگیرید.

ابزار دوم و مناسب دیگری بنام GPResult Tool وجود دارد  که توسط Command زیر در دسترس می باشد:

   

 Syntax:  gpresult [/s Computer [/u Domain\User /p Password]] [/user TargetUserName] [/scope {user|computer}] [/v] [/z]

Parameters

/s Computer : Specifies the name or IP address of a remote computer. (Do not use backslashes.) The default is the local computer.

/u Domain\User : Runs the command with the account permissions of the user that is specified by User or Domain\User. The default is the permissions of the current logged-on user on the computer that issues the command.

/p Password : Specifies the password of the user account that is specified in the /u parameter.

/user TargetUserName : Specifies the user name of the user whose RSOP data is to be displayed.

/scope {user|computer} : Displays either user or computer results. Valid values for the /scope parameter are user or computer. If you omit the /scope parameter, gpresult displays both user and computer settings.

/v : Specifies that the output display verbose policy information.

/z : Specifies that the output display all available information about Group Policy. Because this parameter produces more information than the /v parameter, redirect output to a text file when you use this parameter (for example, gpresult /z >policy.txt).

/?: Displays help at the command prompt

 
Group Policy Inventory

در این رابطه به معرفی ابزار خوبی برای Administrator می پردازیم بنام GroupPolicyInventory .

این ابزار یک جور متمرکز کردن تمامی RSoP های Client های Network می باشد و البته Monitoring آنها و ...

 

   

     Figure 2-1: GPInventory Tool

 

همانطور که در بالا مشاهده می کنید GPInventory tool می تواند بصورت Remote سیستم های شبکه را داشته باشد با Right-click کردن بر روی هر یک

منوی مانند شکل 2-2 ظاهر می شود که شما می توانید RSoP را بصورت Remote بر روی آن داشته باشید .

 

   

     Figure 2-2: GPInventory and RSOP  (Query > Option: Select to target From a Text File)

 

در اینجا Admin می تواند از مشکلات Policy های خود بر روی کلیه سیستم های شبکه مطلع شود

برای این کار شما می توانید از منوی Query گزینه های زیر را انتخاب کنید :

  1. Select Computer to Target from a text file

  2. Select Computer to Target Using Active Directory...

 

این ابزار توانایی Query گرفتن از Client ها داراد که لیست آنها را می توان در منوی Query در بخش Select Information to gather همانند شکل زیر دید.

 

   

     Figure 2-3: GPInventory and RSOP  (Query > Option: Select Information to gather)

این ابزار را بانام gpinventory.msi می توان از Microsoft.com گرفت .

توانایی این ابزار در اینجا بیشتر مشخص می شود که نتیجه کار را بر روی XML فایل Save می کند بعد از گرفتن Query از Item های معرفی شده در

Figure 2-3 شما می توانید نتیجه را بر روی XML ذخیره کنید و سپس فایل xml را توسط  Excel باز کرده و اطلاعات هر Client را Analyze کنید مانند شکل زیر .

برای ذخیره اطلاعات بر روی XML شما می توانید در منوی  Results گزینه خود را انتخاب کنید .

 

   

     Figure 2-4: Excel and XML File

 

Last Updated: June 04, 2006

Winteacher.com
Expert Zone > Resultant Set of Policy

 © 2003-2006 Winteacher.com . All rights reserved