Installing Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS) PART2
 
Installing MOSS

در این مرحله شروع به نصب می کنیم MOSS 2007 دارای دو  ورژن Enterprise , Standard می باشد که ما در اینجا Enterprise را نصب می کنیم .

 

 MOSS 2007  Standard and Enterprise

فبل از شروع نصب همانند شکل 1 شما می توانید مشاهده کنید که کدام ورژن MOSS را می خواهید نصب کنید Enterprise  یا Standard.

 

 

    Figure 1: Windows SharePoint 2007 Services

در شکل Enterprise به رنگ آبی و Standard به رنگ سیز مشخص شده . در این مثال ما ورژن Enterprise را انتخاب می کنیم .

 
Choose the Installation you want

برای نصب اولین منوی که بعد از اجرای Setup.exe مشاهده می کنید همانند شکل 2 نوع Installation شما می باشد که یا Basic می تواند باشد یا Advanced.

اما تفاوت این دو بسیار مهم می باشد و باید قبل از انتخاب آنها را بررسی کرد .

 

 

    Figure 2: MOSS Installation - Step 1

تفاوتهای بین این دو در جدول زیر مشخص می باشد .

MOSS 2007 Modes DataBase Server
Basic Windows Internal Database WID Single-Server (Standalone)
Advanced SQL Server 2005 (Full) Server Farm

در Advanced شما سه type دارید که در زیر مشاهده می کنید.

MOSS 2007 (Advanced) Mode
Complete Installing All Components ( Locally )
Web Front-End Using Remote Server for SQL Server and Application Server
Standalone Same as (Basic) Mode

در شکل 2 ما گزینه advanced را انتخاب می کنیم سپس همانند شکل 3 از ما Type مورد نظر در Advanced Mode را سوال می کند که ما نوع اول Complete را انتخاب می کنیم

چون در این مثال ما تمامی موارد را بر روی یک سرور انجام می دهیم .

 

    Figure 3: MOSS Installation - Step 2 (Advanced Mode - Server Type)

بعد از انجام مراحل بالا در File Location Tab آدرس را مشخص کرده سپس Install Now را کلیک می کنیم .

MOSS 2007 نیاز به سرور قوی دارد با RAM بالا  چند دقیقه ای طول می کشد تاسرور آن را نصب کند سپس در آخر منوی ظاهر می شود و گزینه Close دارد

در آن نوشته شده که بعد از Close کردن یک Wizard برای ادامه مراحل نصب ظاهر می شود که وفتی Close را کلیک کنیم همانند شکل 4 منوی ظاهر می شود

 
Sharepoint Products and Technologies Configuration Wizard

در این مرحله بروی Next کلیک کرده سپس همانند شکل 5 ظاهر می شود .

 

 

    Figure 4: Sharepoint Products and Technologies Configuration Wizard (Step1)

 

همانند شکل 5  شما مشخص می کنید که آیا این اولین سرور برای ایجاد سرویس هست یا خیر که ما گزینه Create New Server Farm را انتخاب میکنیم .

سپس سیستم یک پیغام ظاهر می کند که در زمان نصب برخی از سرویس ها باید Restart شوند گزینه Yes را انتخاب کنید تا شکل 5 ظاهر می شود .

 

    Figure 5: Sharepoint Products and Technologies Configuration Wizard (Step2)

سپس Next کرده و در مرحله بعد  همانند شکل 6 در بخش Database Server نام SQL سرور را داده و نام Database مربوط به MOSS را نیز مشخص کرده .

دراینجا آدرس SQL سرور خود سرور می باشد.

در بخش Database Access Account شما نام Service Account را که در PART1 در Active Directory ساخته بودید را مشخص می کنید برای کار .

MOSS توسط آن  Account در SQL یک DB ایجاد می کند .

 

    Figure 6: Sharepoint Products and Technologies Configuration Wizard (Step3)

بعد از کامل کردن موارد بالا Next کرده همانند شکل 7 منوی ظاهر می شود .

 

    Figure 7: Sharepoint Products and Technologies Configuration Wizard (Step4)

Central Administration CA یک صفحه Web می باشد که برای Manage کردن Server Farm از آن MOSS استفاده می کند که در اینجا سرویس از شما برای ساختن آن

یک سری اطلاعات می گیرد تا بر روی IIS شما ایجاد کند .این صفحه برای Admin بسیار مهم می باشد چون شما از این طریق می توانید MOSS را مدیریت کنید درنتیجه

بسیار مهم می باشد چون IIS نیز Local میباشد شما فقط Port را مشخص می کنید تا در IIS یک Website با آن Port ساخته شود .

برای کار این Website شما باید Authentication Method را مشخص کنید که ما NTLM را انتخاب می کنیم چون با سیستم های بیشتری سازگاری دارد Kerberos برای کار بر روی

Native Mode در Active Directory می باشد.

بعد از انجام این مراحل Next کرده همانند شکل 8 ظاهر می شود :.

  

    Figure 8: Sharepoint Products and Technologies Configuration Wizard (Step5)

در اینجا کلیه تنظیمات نمایش داده می شود برای نصب اگر مطمئن بودید Next کنید سپس سیستم شروع به نصب می کند که 9 مرحله دارد در آخر بعد از نصب برای شما

یک منو ظاهر می شود همانند شکل 8 الته با کلید Finish.

سپس بصورت Automatic برای شما CA  با Central Administration که در بالا شرح دادیم باز می شود برای مدیریت MOSS از طریق Web همانند شکل 9.

 

 

    Figure 9: Central Administration CA - MOSS 2007

در اینجا مراحل نصب اولیه به پایان می رسد در PART3 موارد تکمیلی را بررسی می کنیم که مهم می باشند و باید انجام شوند تا MOSS به درستی شروع به کار کند .

برای دیدن PART3  بر روی لینک زیر کلیک کنید .

   Installing Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS) PART3

 

Last Updated: September 12, 2009

Winteacher.com
Expert Zone > Installing Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS) PART2

 © 2003-2009 Winteacher.com . All rights reserved