Manage Windows Features and Components With ServerManagerCMD
 
ServerManagerCMD

در Windows Server 2008  شما میتوانید از یک CMD استفاده کنید برای Add/Remove کردن Component های Windows 2008 server.

در سرور 2008 این مورد جدید موجب سرعت در اجرا و نصب موارد بر روی سرور شده .

این دستور در آدرس System32 وجود دارد .

 

Query-

در ServerManagerCMD شما می توانید Role ها و Component ها  و Features را مشاهده کنید که کدام نصب شده که به رنگ سبز مشخص شده و کدام

موارد وجود دارد و نصب نشده . برای این کار شما می توانید از کلید Query استفاده کنید همانند شکل :.

   

    Figure 1: ServerManagerCMD -Query

Install-

برای نصب و Install کردن شما می توانید از این کلید استفاده کنید .تذکر برای شروع نصب اول یاید یک Query گرفته همانند شکل 1 سپس موارد را با نام

که در داخل علامت  [...] وجود دارد در Install استفاده کنید

برای مثال DNS Server در اینجا [DNS] می باشد یا Online Responder مساوی [ADCS-Online-cert]

  

    Figure 2: ServerManagerCMD -Install

سپس همانند شکل 2 موارد را در جلوی کلید Install تایپ کرده .در شکل 2 چند مورد پشت سر هم نوشته شده که یکی یکی نصب می شوند.

بعد ار نصب شما می توانید دوباره Query گرفته سپس مشاهده می کنید مواردی که در شکل 2 برای نصب رفته اند همگی نصب شده و به رنگ سبز درآمده

همانند شکل 3:

  

    Figure 3: ServerManagerCMD -Query

 

Last Updated: June 14, 2009

Winteacher.com
Expert Zone > Manage Windows Features and Components With ServerManagerCMD

 © 2003-2009 Winteacher.com . All rights reserved