Manage Users and Groups with GPO on Windows Server 2008
 
Local Users and Groups

در Windows Server 2008  یک سری Policy جدید که ایجاد شده که در این بخش ما یکی از آنها می پردازیم .

در سرور 2008 این Policy امکان این را ایجاد کرده که شما بتوانید به صورت متمرکز مدیریت کنید Local Users and Group سیستم های عضو Domain  .

این مورد بسیار کارا و مورد نیاز Admin ها می باشد برای مثال شما می خواهید بر روی Administrators Group کلیه سیستم های Domain یک User

اضافه کنید توسط این مورد براحتی می توانید یا اینکه می خواهید یک Group با یک سری عضو وارد LSA کلیه سیستم ها کنید .

 

   

    Figure 1: GPMC - GPO Editor - Local Users and Groups Policy (Windows Server 2008 + SP1)

برای نمونه دو مثال در زیر زده شده :

در مثال اول ما یک New Group بنام NewGroup_1 را ایجاد کرده و دو User را عضو آن کرده سپس آن را به Domain Policy ارجا داده تا بر روی کلیه

Domain اجرا شود .

Create New Group

برای شروع همانند شکل 1 در آدرس زیر می توان این Policy را پیدا کرد .

Computer Configuration > Preferences > Control Panel Settings > Local Users and Groups

در مرحله بعد بر روی Policy باید Right-click کرد سپس New Group را انتخاب کرد سپس همانند شکل 2 موارد را می توانید انتخاب کنید.

در قسمت Action شما باید Create را انتخاب کنید سپس نام گروه همانند شکل وارد کنید NewGroup_1 سپس Members را به آن Add کنید .

 

  

    Figure 2: Create New Group with 2 Members

بعد از ایجا آن همانند شکل 1 شما می توانید مشاهده کنید که NewGroup_1 در Policy وجود دارد .

بعد ار Apply شدن Policy بر روی Domain همانند شکل 3 مشاهده می کنید که بر روی Client VISTA این گروه به LSA آن اضافه شده .

 

  

    Figure 3: Windows VISTA - LSA - Local Users and Groups

در اینجا مانند شکل 3 کلیه سیستم های Domain که این Policy بر روی آنها اعمال شده این گروه به آنها Add شده با دو User عضو.

 

در مثال بعدی ما بجای Action: Create  یک گروه Built-in بنام Administrators را Update می کنیم .در واقع گروه Administrators کلیه سیستم ها

را Update کرده و یک عضو به آن اضافه می کنیم . در اینجا ما می خواهیم یک User در Domain وجود دارد بر روی کلیه سیستم ها Admin کنیم .

برای اینمنظور مراحل زیر را انجام می دهیم :

برای اینکار بر روی Policy باید Right-click کرده سپس New Group را انتخاب کرده سپس Action را Update کرده و در قسمت Group Name نامی وارد

نمی کنیم بلکه گروه Administrators Built-in رانتخاب کرده تا اینجا ما می خواهیم این گروه را Update کنیم سپس برای اضافه شدن عضو جدید. یک

Member به آن اضافه می کنیم برای اینکار کلید Add را زده سپس Domain User را انتخاب کرده. همانند شکل 4 سپس Policy را Apply می کنیم .

 

  

    Figure 4: Update Administrators built-in Group with 1 Member

سپس همانند شکل 5 شما می توانید مشاهده کنید که بر روی سیستم VISTA این User عضو Local Administrators Group آن شده .

 

  

    Figure 5: Windows VISTA - LSA - Local Users and Groups - Administrators Built-in Group Properties

 

Targeting Filters

موردی جدید در Server 2008 یک نوع Filtering جدید می باشد در GPO که Targeting نام دارد. و در Common Tab می توانبد آن را پیدا کنید.

 

  

    Figure 6: Common Tab - Targeting Filters

 

دراین فسمت شما می توانید سیستم هایی که مد نظر را دارید Filter کنید و مواردی را انتخاب کنید که توسط AND , OR می توانید آنها را مشخص کنید سپس

سیستم هایی که دارای این موارد می باشند Policy بر روی آنها فقط Apply می شود .

 

  

   Figure 7: Targeting Filters - Targeting Editor

همانند شکل 7 مشاهده می کنید که Filtering ما می تواند موارد زیادی را در بر گیرد و توسط AND , OR آنها را می توان بازتر کرد .

در شکل 8 شما می توانید مواردی را که در Targeting  می توانید از آنها استفاده کنید را مشاهده می کنید .

 

  

   Figure 8: Targeting Filters - Targeting Editor (Items)

مواردی همچون AND , OR  کمک می کند برای دقت بالا و بازتر شدن محدوده Filtering شما همانند شکل 9 شما می توانید از این موارد استفاده کنید

 

   

   Figure 9: Targeting Filters - Targeting Editor - Item Options (F5 .. F8)

در آخر باید گفت که GPO در Windows Server 2008 بسیار بهتر شده موارد جالب بسیاری بر روی آن ایجاد شده که ما سعی می کنیم در بخش های بعدی

موارد جالب و مورد نیاز را انتخاب کرده و معرفی کنیم .

 

Last Updated: June 03, 2009

Winteacher.com
Expert Zone > Manage Users and Groups with GPO on Windows Server 2008

 © 2003-2009 Winteacher.com . All rights reserved