What's new in IE8 (Browse with InPrivate) - PART1
 

در این صفحه با مورد جدیدی در IE8 آشنا می شویم

InPrivate

این نوع Tab یا استفاده از IE8 در Mode InPrivate موجب می شود که شما در Internet توسط Website ها Track نشوید یعنی

ردپایی از خود به جای نگذارید یا بهتر است گفته شود که توسط Website های که وارد آنها می شوید شناسایی نشوید و جلوگیری کنید از Track شدن .

بیشتر Site ها برای بدست آوردن آمار از افراد و سایت خود وقتی شما وارد  سایت آنها می شوید توسط Java Script و کدهای دیگر می توانند شما را

Monitor کنند البته این Monitor کردن در این حد می باشد که یرای مثال شما که هستید از کدام کشور و کدام IP و کدام PC Name و از کدام سایت وارد

سایتشان شدید و البته می توانند از زمانی که وارد سایتشان شدید متوجه شوند که به کدام صفحه جدید سایتشان رفته اید و حتی به کدام سایتهای دیگر نیز

رفته اید و.... امکان این زیاد است که User نخواهد Track شود به همین دلیل می تواند از این نوع Tab جدید در IE8 استفاده کند .

زمانی که شما در این حالت یه سایتها وارد شوید فقط Tab ایجاد شده در حالت InPrivate می باشد و اگر یک Window دیگر از IE8 داشته باشید ربطی به Tab

شما ندارد و در حالت InPrivate نمی باشد . در InPrivate مواردی همانند جدول زیر رعایت می شوند و اطلاعاتی همانند Cookie ها و Web History و ...

همانند جدول زیر با آنها برخورد می شود در نتیجه شما می توانید بدون Track شدن از طریق این موارد وارد Site ها شوید .

 
 
Information How it is affected by InPrivate Browsing
Cookies Kept in memory so pages work correctly, but cleared when you close the browser.
Temporary Internet files Stored on disk so pages work correctly, but deleted when you close the browser.
Webpage history This information is not stored.
Form data and passwords This information is not stored.
Anti-phishing cache Temporary information is encrypted and stored so pages work correctly.
Address bar and search AutoComplete This information is not stored.
Automatic Crash Restore (ACR) ACR can restore when a tab crashes in a session, but if the whole window crashes, data is deleted and the window cannot be restored.
Document Object Model (DOM) storage The DOM storage is a kind of "super cookie" web developers can use to retain information. Like regular cookies, they are not kept after the window is closed
 

 Table 1: InPrivate in IE8

 

برای استفاده از InPrivate Browsing شما می توانید مانند شکل 1 بر روی Link آن کلیک کنید . یا استفاده از Ctrl+Shift+P.

   

    Figure 1: Browse with InPrivate in IE8

همانند شکل 1 شما InPrivate را انتخاب کرده سپس Window جدیدی باز می شود و شما می توانبد در حالت InPrivate در Internet جسنجو کنید

در شکل 2 شما مشاهده می کنید که آدرس Winteacher.com در این حالت باز شده و علامت InPrivate نیز وجود دارد .

 

   

    Figure 2: InPrivate Tab in IE8

InPrivate Blocking

زمانی که در حالت InPrivate وارد سایتی شوید اگر سایت موردی داشت که InPrivate به آن حساس باشد آن را Block می کند حالا یا یصورت Automatic و یا

بصورت سوال کردن Allow or Block.

برای  آشنایی بیشتر به مثال زیر دقت کنید در اینجا Html code دو صفحه از دو سایت وجود دارد که برنگ زرد مشخص شده .اولی برای سایت Contoso.com 

می باشد دومی برای  سایت Wingtiptoys.com . در هر دو صفحه یک فابل Java Script می باشد که Load می شود در زمان باز کردن صفحه ها.

این فایل برای Track کردن می باشد بنام Tracking.js .زمانی که در حالت InPrivate شما وارد سایت اول شوید مشکلی پیش نمی آید اما وقتی وارد سایت

دوم می شوید چون دارای یک کد یکسان در هر دو سایت می باشد یعنی اینکه زمانی که شما از سایت اول وارد سایت دوم می شوید هم در سایت اول Track

شده اید هم در سایت دوم توسط یک سایت یکسان بنام Woodgrove-int.com در نتیجه این سایت متوجه می شود که شما وارد چه Website هایی شده اید.

 

For example, if you visit http://www.contoso.com/index.html, which contains the following snippet:

<html>
<head> <title> Contoso.com Homepage </head>

<script src=http://www.woodgrove-int.com/tracking.js>

</html>

and then visit http://www.wingtiptoys.com/, which contains the same snippet:

<html>
<head> <title> Great deals at Wingtiptoys.com </head>

<script src=http://www.woodgrove-int.com/tracking.js>

</html>

 

    Code 1: Html Code

در این مثال فایل Tracking.js اطلاعات مربوط به ورود شما به دو سایت مختلف را به Woodgrove-int.com ارسال می کند در نتیجه این سایت آماری از شما

دارد که وارد چه سایتهایی شده اید .InPrivate در اینجا Site دوم به بعد را Block می کند البته اطلاعات ارسالی توسط Java Script را Block می کند و از

ارسال اطلاعات به Woodgrove-int.com جلوگیری می کند این مورد می تواند تا 10 ها سایت ادامه داشته باشد پشت سر هم .یعنی اگر وارد 10 سایت شوید

با همین کد که اطلاعات مریوط به شما را برای Woodgrove-int.com ارسال کنند InPrivate همه آنها (اطلاعات ارسالی) را Block می کند  .

 

InPrivate Filtering

در این بخش شما میتوانید InPrivate را بصورت Automatic کنید و یا بصورتی که در زمان Detect کردن مورد مشکوک بر روی هر صفحه از شما سوال کند

برای Block کردن یا Allow کردن آن . موارد Block شده یا Allow شده در این قسمت نمایش داده می شود همانند شکل 3.

 

   

    Figure 3: InPrivate Filtering Settings

برای تنظیمات InPrivate شما می توانید بر روی IE8 بر روی Tools > InPrivate Filtering Settings را انتخاب کنید .

 

در تنیجه برای جلوگیری کردن از اینکه افرادی مانند Hacker ها و غیره نتوانند متوجه شوند که شما از چه سایتهایی و صفحه هایی دیدن کرده اید این

مورد می تواند کمک زیادی به شما بکند.

 

Last Updated: February 26, 2009

Winteacher.com
Expert Zone > What's new in IE8 (Browse with InPrivate) - PART1

 © 2003-2009 Winteacher.com . All rights reserved