Setup Microsoft Exchange Server 2003 with NAT (STEP1)
 

در این بخش مراحل Setup کردن MS Exchange Server 2003 را برای استفاده در Internet بکمک NAT را بررسی می کنیم .

منظور از بکمک NAT در اینجا یعنی اینکه سرور Mail ما بصورت مستقیم بر روی Internet نمی باشد و یک Firewall مانند NAT بین آن و Internet می باشد

برای این کار بعد از نصب نرم افزار Exchange بر روی سرور رفته و گزینه Exchange System Manager درStart Menu را انتخاب کرده سپس

بر روی سرور Right-Click کرده و گزینه Internet Wizard را انتخاب می کنیم . همانند شکل 1.

 

  

  Figure 1: MXServer - Exchange System Manager - Internet Mail Wizard

سپس مراحل زیر را انجام می دهید .

در منوی که ظاهر می شود سرور را انتخاب می کنید:. همانند شکل 2. 

  

  Figure 2: Exchange System Manager - Internet Mail Wizard - Server Selection

سپس گزینه Next را زده نا همانند شکل 3 دو گزینه Send and Receive ظاهر شود .

  

  Figure 3: Exchange System Manager - Internet Mail Wizard - Email Functions

در اینجا شما مشخص می کنید که Mail Server هر دو حالت را پشتیبانی کند و با یکی از آنها را .

Inbound Mail

سپس در مرحله بعد شما باید نام Domain Name خود را که بر روی سرور NAT و بر روی DNS دارید و در Internet بصورت Register شده دارید

را معرفی کنید. همانند شکل 4.

  

  Figure 4: Exchange System Manager - Internet Mail Wizard - Inbound Mail

Outbound Bridgehead Server

در مرحله بعد شما باید یک SMTP Virtual Server داشته باشید که سیستم بصورت Automatic آن را بر روی سرور Mail ایجاد می کند .

 

  

  Figure 5: Exchange System Manager - Internet Mail Wizard - Outbound Bridgehead Server

در مرحله بعد ما باید موارد مهمی مربوط به DNS را بر روی سرور Mail  گه خود یک DC نیز می باشد را مشخص کنیم :.

در این بخش مشخص می کنیم آیا سرور توانایی این را دارد که نام سرور ها و سیستم های درون Internet را از طریق DNS خود پیدا کند.

  

  Figure 6: Exchange System Manager - Internet Mail Wizard - OutBound Mail Configuration and DNS

دراینجا اگر بر روی سرور MXServer شما یک DNS داشته باشید و یا بر روی سرور NAT خود یک DNS داشته یاشید می توانید همانند شکل 6

گزینه ها را انتخاب کنید تذکر باید DNS های شما بتوانند به خوبی عمل Name Resolution را انجام دهند .

بر روی سرور Mail Server در قسمت TCPIP Configuration آن همانند شکل A ما موارد DNS , Default Gateway را مشخص کرده ایم .

  

  Figure A: MXServer - TCP/IP Configuration - IPAddress , Default Gateway and DNS Address

اگر Preferred DNS را 192.168.1.80 قرار دهید بر روی آن DNS باید گزینه Forward-to-Server 192.168.1.1 را تعریف کرده باشید ولی اگر

Preferred DNS را 192.168.1.1 داده باشید نیازی به آن نمی باشد برای Forward کرد بر روی DNS Console رفته بر روی سرور Properties گرفته

بر روی Forwarders Tab رفته و گزینه All other DNS Domain را انتخاب کرده و IPAddress:192.168.1.1 را مشخص می کنید .

 

در آخر شما می توانید همانند شکل 7 برای سرور Exchange یک سری Policy وبا Domain Restriction ایجاد کنید که در اینجا ما این کار را نکرده ایم:.

  

  Figure 7: Exchange System Manager - Internet Mail Wizard - Domain Restriction

در این جا Admin می تواند برای مثال نام Domain هایی را که فقط برای شرکت مهم می باشد که Mail به آنها Send شود را مشخص کند .

در آخر بعد از پایان Internet Wizard همانند شکل 8 شما یک SMTP Connector دارید .

  

  Figure 8: MXServer - Exchange System Manager

Default Gateway

بر روی سرور Mail باید Gateway را آدرس سرور NAT بدهید تا شما بتوانید Internet را ببینید و همچنین از Internet  بتوانند با سرور ارتباط داشته باشند

البته باید DNS را آدرس سرور NAT و یا سروری که با NAT رابطه دارد را بدهید .برای درستی ارتباط با Internet می توانید یا دستور Ping Microsoft.com

و NSLOOKUP Google.com درستی Name Resolution را چک کنید .

 

Last Updated: October 5, 2007

Winteacher.com
Expert Zone > Setup Microsoft Exchange Server 2003 with NAT (STEP2)

 © 2003-2007 Winteacher.com . All rights reserved