Windows Server 2008 "Longhorn" - Part1
 

در این بخش نمایی از موارد موجود بر روی سرور 2008 را بررسی می کنیم .

Server Manager

ابزار مدیریتی بسیار کاملی بر روی Longhorn وجود دارد که شامل بخشهایی مانند Roles , Features , Diagnostics , Configuration , Storage می باشد

 

  

  Figure 1: Server Manager - Windows Server 2008 (Beta3)

Windows Firewall

در Vista و Server 2008 این ابزار رشد زیادی کرده و بسیار کاملتر از Windows 2003 , XP شده .

هماهنگی و در هم آمیختگی بین GPO با Windows Firewall بسار بیشتر شده و این مورد موجب می شود که امکانات Windows Firewall بیشتر شود .

بیستن  Port ها و همچنین تعریف Role برای آنها و ...

  

  Figure 2: Windows Firewall - Windows Server 2008 (Beta3)

Add Features Wizard

بر روی Windows Vista ,Server 2008 دیگر چیزی بنام Add/remove Program وجود ندارد در Control Panel بلکه موردی بنام Windows Feature ایجاد شده

همانند شکل 3 شما می توانید موارد را انتخاب کنید و بر روی سیستم اضافه کنید .

  

  Figure 3: Windows Features - Add Features - Windows Server 2008 (Beta3)

برای اضافه کردن Component های نیز همانند شکل 4 می توانید موارد را انتخاب کنید و آنها را نصب کنید .

   

  Figure 4: Windows Features - Add Components - Windows Server 2008 (Beta3)

 
IP V6

بر روی کارت شبکه بصورت پیش فرض سیستم IPV6 را نصب کردن این مورد بر روی کارت شبکه کاملا جدید می باشد و همچنین چندین سرویس دیگر

که در شکل 5 مشاهده می کنید .

   

  Figure 5: IPV6 - Windows Server 2008 (Beta3)

 

Last Updated: October 1, 2007

Winteacher.com
Expert Zone > Windows Server 2008 "Longhorn" - Part1

 © 2003-2007 Winteacher.com . All rights reserved