Health and Diagnostics on IIS7 (Worker Processes)
 

یکی از مواردی جدیدی که بر روی IIS7 ایجاد شده امکان Monitor کردن IIS بصورت Realtime می باشد این امر موجب می شود تا بتوان به راحتی

Request هایی که برای سرور فرستاده می شوند را مشاهده کرد و اگر مشکلات IIS به آنها ربط پیدا کند Admin متوجه می شود .

برای مصال شما از این طریق می توانید متوجه شوید که کدام Request  و یا Request های می باشد که به سرور ارسال می شود و موجب

Hang Service و یا سیستم می شود و یا Attack می باشد و یا موجب بالا رفتن درصد کاری CPU می شود و.....

 

در این قسمت با Worker Processes آشنا می شویم .برای استفاده از آن در بخش Health and Diagnostics مورد Request Monitor را انتخاب می کنیم

تا بر روی IIS7 نصب شود .

 

  Figure 1: Windows Vista - Turn Windows Features ON or Off

بعد از نصب می توان همانند شکل 2 بر روی IIS7 گزینه زیر دا دید برای دیدن کامل شکل 2 بر روی آن کلیک کنید .

Figure 2: Windows Vista - IIS7 - Health and Diagnostics - Worker Processes
 Figure 2: Windows Vista - IIS7 - Health and Diagnostics - Worker Processes
(Click the image for a larger view)

بعد از نصب بر روی سرور رفته گزینه Worker Processes را انتخاب کرده و Right-click کرده و گزینه View Current Request را انتخاب می کنیم .

همانند شکل 3.

         Figure 3: Windows Vista - IIS7 - Worker Processes (Click the Images For Full View)
 Figure 3: Windows Vista - IIS7 - Worker Processes
(Click the image for a larger view)

بعد از انتخاب گزینه بالا مانند شکل 4 شما می توانید Request های جاری IIS را مشاهده کنید با اطلاعات مربوط به هر Request.

برای مثال اطلاعاتی مانند زمانی که از هر Request  از Server  IIS گرفته  نام آدرس نا سایت و IPAddress مربوط به Client ها و....

 
         Figure 4: Windows Vista - IIS7 - Worker Processes (View Current Request)
 Figure 4: Windows Vista - IIS7 - Worker Processes (View Current Request)
(Click the image for a larger view)

IIS 7 توانایی این را پیدا کرده که درصفحه Error خود که برای User ها ارسال می کند ریز اطلاعات را نوشته

و حتی راه ممکن را پیشنهاد دهد برای رفع مشکل.برای مثال به شکل 5 توجه کنید .

   Figure 5: Windows Vista - IIS7 - IE7 (Error Page (403.14) , Detailed Error)

   Figure 5: Windows Vista - IIS7 - IE7 (Error Page (403.14) , Detailed Error)

 

Last Updated: March 1, 2007

Winteacher.com
Expert Zone > Health and Diagnostics on IIS7 (Worker Processes)

 © 2003-2007 Winteacher.com . All rights reserved