Health and Diagnostics on IIS7 (Failed Request Tracing Rules)
 

در این بخش به IIS7 می پردازیم و مورد مهم و جالبی که بر روی این سرویس اضافه شده را بررسی می کنیم .

بر روی Windows Vista شما می توانید IIS7 را داشته باشید و در حالت Default این گزینه که همان Tracing می باشد وجود ندارد و باید نصب شود .

قبل از شروع کار  این گزینه را بررسی می کنیم کار برای Admin یک Web Server این گزینه می تواند بسیار مهم باشد توسط این ابزار شما می توانید

کلیه Request هایی را که Web Server دریافت کرده و موجب Error یا مشکل شده و Response را در حالت Error ارسال کرده برای User ها را

Monitor کنیدو یا در واقع Log کنید با Detail اطلاعات که می توان کمک کند این حالت هم برای Dynamic Pages می باشد و هم برای Static Pages.

بر روی Windows XP شما می توانید از Performance . Perfmon.exe استفاده کنید همانند شکل 1 و اطلاعاتی همانند شکل را از Web Server بگیرید.

    Figure 1: Performance - Web Service - IIS 5.1

     Figure 1: Performance - Web Service - IIS 5.1

اما بر روی vista شما می توانید همانند شکل 2 بر روی گزینه Turn Windows Features on or off کلیک کنید.

     Figure 2: Windows Vista - Turn Windows Features On or Off

     Figure 2: Windows Vista - Click on (Turn Windows Features On or Off)

سپس همانند شکل 3 مواردی که بر روی IIS7 می خواهید اضافه شود را انتخاب کرده که در اینجا ما در بخش Health and Diagnostics گزینه

Tracing مد نظر می باشد .

    Figure 3: Windows Vista - Turn Windows Features On or Off

     Figure 3: Windows Vista - Turn Windows Features On or Off

 

بعد از انتخاب گزینه ها و Ok کردن آنها سیستم بر روی خود موارد را نصب می کند و همانند شکل 4 مورد زیر به IIS7 اضافه می شود .

برای دیدن کامل شکل 4 بر روی آن کلیک کنید .

Figure 4: Windows Vista - IIS7 - Health and Diagnostics - Failed Request Tracing Rules
 Figure 4: Windows Vista - IIS7 - Health and Diagnostics - Failed Request Tracing Rules
(Click the image for a larger view)

برای استفاده از این Feature موجود بر روی IIS7 شما می توانید بر روی آن گزینه Start را فعال کنید و سپس همانند شکل 5 بر روی Website

های خود رفته و آن را Config کنید اگر بر روی خود سرور این گرینه را فعال کنید بر روی تمامی Website ها اعمال می شود

برای دیدن کامل شکل 5 بر روی آن کلیک کنید .

         Figure 5: Windows Vista - IIS7 - Websites Properties (Click the Images For Full View)
 Figure 5: Windows Vista - IIS7 - Websites Properties
(Click the image for a larger view)

برای ایجاد Rule بر روی قسمت Configure در Action Pane گزینه Failed Request Tracing را انتخاب می کنید .

همانند شکل 6 شما می توانید در این قسمت Rule های خود را معرفی کنید الیته در شکل 6 بر روی خود Server این Rule تعریف شده .

برای دیدن کامل شکل 6 بر روی آن کلیک کنید .

         Figure 6: Windows Vista - IIS7 - Add (Tracing Rules  step1)
 Figure 6: Windows Vista - IIS7 - Add (Tracing Rules  step1)
(Click the image for a larger view)

در شکل 7 شما می توانید مشاهده کنید مواردی را که می توانید Trace کنید برای سرور خود .برای دیدن کامل شکل 7 بر روی آن کلیک کنید .

         Figure 7: Windows Vista - IIS7 - Add (Tracing Rules step2)
 Figure 7: Windows Vista - IIS7 - Add (Tracing Rules step2)
(Click the image for a larger view)

در آخر شما مانند شکل 8 می توانید یک Rule مناسب برای Error های خود داشته باشید که در اینجا Error های 404 , 500 , 401.1 را در نظر گرفتیم

شما در Step2 می توانید Error Code های خود را انتخاب کنید البته در صفحه قبل آن .برای دیدن کامل شکل 8 بر روی آن کلیک کنید .

         Figure 8: Windows Vista - IIS7 - Add (Tracing Rules)
 Figure 8: Windows Vista - IIS7 - Add (Tracing Rules)
(Click the image for a larger view)
 

بعد از انجام مراحل بالا بر روی سایت اگر برای مصال Error 404 روی دهد همانند شکل 9 مشاهده می کنید که سیستم شرح داده که سیستم

آن را Trace کرده در آدرس مشخص .برای دیدن کامل شکل 9 بر روی آن کلیک کنید .

          Figure 9: Windows Vista - IE7 - HTTP Error 404.0 Not Found
 Figure 9: Windows Vista - IE7 - HTTP Error 404.0 Not Found
(Click the image for a larger view)
 

همانند شکل 10 شما می توانید Log File را پیداکرده و مشاهده کنید این Log ها در آدرس زیر می باشند و نوع XML دارند شما می توانید

این XML فایلها را توسط IE مشاهده کنید بدلیل وجود فایل XSL در آن آدرس فایلهای XML بصورت زیر نمایش داده می شود توسط IE.

C:\Inetpub\Log\FailedReqlogFiles\W3SVC1

         Figure 10: Windows Vista - IE7 - HTTP Error 404.0 Not Found
 Figure 10: Windows Vista - IE7 - HTTP Error 404.0 Not Found
(Click the image for a larger view)

این گزارش می تواند به برنامه نویسان سایت و نیز Admin سرور Web کمک کند تا مشکلات Page ها و نیز مشکلات IIS را بصورت دقیق مشاهده کنند

و همچنین تا حدودی زبادی کمک می کند به حل مشکلات IIS و.....

این سرویس برای IIS 6.0 بر روی Windows Server 2003 R2 + SP1  نیز وجود دارد بنام Event Tracing for Windows ETW.

 

Last Updated: March 1, 2007

Winteacher.com
Expert Zone > Health and Diagnostics on IIS7 (Failed Request Tracing Rules)

 © 2003-2007 Winteacher.com . All rights reserved