Windows Services
 

در این بخش به بررسی Services در Administrative Tools می پردازیم و برخی از موارد کاربردی آن را مرور می کنیم .

 

اولین موردی که در Windows Services بر روی Properties هر یک از Service ها می توان دید و مهم می باشد در بخش Recovery Tab می باشد.

در این بخش همانند شکل 1 شما می توانید مشاهده کنید که برای سرویس می توان مشخص کرد که اگر سرویس Stop شده سیستم آن  را

Start کند و یا سیستم را Reboot کند همانند شکل 1 مشاهده می کنید که سرویسIIS Admin اگر Stop شود یا خراب برای بار اول Restart می شود و

برای با دوم نیز Restart می شود و برای بار آخر سیستم یا سرور Restart یا Reboot می شود .

    Figure 1: Windows Services - Service Properties - Log on Tab

     Figure 1: Windows Services - Service Properties - Recovery Tab

 

برای Web Server این تنظیم مفید می باشد .مورد بعدی که می توان به آن اشاره کرد Log on Tab می باشد اگر شما مانند شکل 2 دارای چند

Hardware Profile باشید برای سیستم خود می توانید مشخص کنید که بر روی کدام Profile کدام سرویس ها Start و با Enable باشند و یا Disable

باشند همانند شکل 2 شما مشاهده می کنید که سیستم دارای دو Profile می باشد.

    Figure 2: Hardware Profiles

     Figure 2: Hardware Profiles

برای معرفی HProfile شما می توانید بر روی Mycomputer خود Property گرفته و در Hardware Tab قسمت Hardware Profile را انتخاب کرده

و منوی بالا ظاهر می شود با زدن Copy می توان یک HP جدید ایجاد کرد .

سپس در Windows Services بر روی سرویس های مدنظر Properties گرفته ودر Log on Tab همانند شکل 3 , Hardware Profile را انتخاب کرده

و گزینه Disabled را انتخاب کرد .

    Figure 3: Windows Services - Service Properties - Log on Tab

     Figure 3: Windows Services - Service Properties - Log on Tab

در اینجا زمانی که سیستم Boot می شود در محیط سیاه و  Dos مانند این دو Profile ظاهر می شوند و شما باید یکی را انتخاب کنید و Enter کنید

تا سیستم شروع به Load شدن کند در اینجا زمانی که شما Profile STOPWEB Service  را انتخاب می کنید سیستم تمام سرویس هایی که

در این Profile بصورت Disabled  می باشد را Load نمی کند و آنها را Disable می کند و Windows از آن سرویس ها نمی تواند استفاده کند .

شما می توانید زمانی که وارد Internet می شوید سرویس هایی که ممکن است موجب خطر برای شما شوند مانند IIS و Messenger و..

و غیره را Stop کنید به همین دلیل می توانید یکProfile جدید برای Internet درست کنید تا زمانی که در آن حالت سیستم را Boot می کنید و به

Internet وصل می شوبد خیالتان از آن سرویس ها راحت باشد .

مورد آخر در Property یک سرویس Dependencies Tab می باشد که در آن مانند شکل زیر مشخص می شود که این سرویس به چه سرویس های

دیگر نیاز دارد برای Start شدن که در بخش بالایی دیده می شوند و چه سرویس هایی به این سرویس نیاز دارند و اگر این سرویس Stop شود

کدام سرویس ها نیز از کار می افتند برای مثال RPC Service  را ما مثال می زنیم که مشاهده می کنید بیشتر سرویس های ویندوز بدون آن نمی توانند

کار کنند و سرویس بسیار حساس و مهم می باشد. اگز این سرویس Stop شود سیستم بصورت خودکار Reset می شود بعد از 60 ثانیه .

کار چند تا از Virus های قدیمی Stop کردن همین سرویس بود که خود به خود موجب Restart شدن سیستم می شد .

    Figure 4: Windows Services - Service Properties - Dependencies Tab

     Figure 4: Windows Services - Service Properties - Dependencies Tab

در Windows XP + SP2 شما نمی توانید این سرویس را Stop کنید همانند شکل زیر مشاهده می کنید که این سرویس Stop نمی شود

در VISTA امکان Stop شدن آن اصلا نمی باشد .

    Figure 5: Windows Services - Service Properties - General Tab

     Figure 5: Windows Services - Service Properties - General Tab

 

Last Updated: February 1, 2007

Winteacher.com
Expert Zone > Windows Services

 © 2003-2007 Winteacher.com . All rights reserved