Microsoft Help and Support Center
 

در Help ویندوز مواردی وجود دارد که شاید کمتر به آنها پرداخته شده که برخی در این صفحه اشاره می شود .

  1. Install Help contact from a CD

  2. Support Tools

    • Advanced system information

    • Network Diagnostics

Install Help contact from a CD

موردی که فقط  در سیستم های Windows می توان مشاهده کرد و در دیگر OS همانند Unix , Linux به آن توجه نشده وجود Help قوی و ساده می باشد و

اما موردی که ما در این قسمت به آن اشاره می کنیم نصب Help ویندوزهای دیگر بر روی Windows شما می باشد برای مثال شما می توانید Help یک

Windows 2003 Server را بر روی Windows XP خود داشته باشید و یا XP را بر روی 2003 Server و ..

برای نصب Help یک ویندوز دیگر بر روی سیستم خود همانند مثال زیر باید عمل کرد در اینجا هدف ما نصب یک Help ویندوز Server 2003 بر روی XP می باشد .

 

   Figure 1: Help and support Center - Options  (Windows XP) - Step 1

      Figure 1: Help and support Center - Options  (Windows XP) - Step 1

همانند شکل 1 در بخش Options که در Button آن در بالا وجود دارد Click کرده و در صفحه ظاهر شده گزینه Install Help Contact from a CD را انتخاب

می کنیم .بعد از انتخاب آن همانند شکل 2 باید CD مربوط  به Server 2003 را معرفی کرد تا Help آن بر روی سیستم شما نصب شود بعد از قرار دادن

آن در Drive و جستجو آن در بخش Browse می توانید کلید  Find را زده تا Help را پیدا کرده سپس کلید Install را زد تا Help نصب شود.

در مثال زیر Windows 2003 Server پیدا شده . تذکر تنها CD هایی که Windows آنها Beta نباشد اینگونه نصب می شوند.

   Figure 2: Install Help from disk  (Windows XP) - Step 2

      Figure 2: Install Help from disk  (Windows XP) - Step 2

بعد از نصب Help  که البته کمی زمان می برد شما می توانید بر روی سیستم از Help XP سوئیچ کنید بر روی Help 2003 برای این کار می توان

در بخش Options بر روی گزینه اول Switch from one Operating system's Contact help to another کلیک کنید این گزینه را در شگل 1 می توانید

مشاهده کنید سپس همانند شکل 3 Help مد نظر را انتخاب کنید .

   Figure 3: Switch Help version -  Step 3

      Figure 3: Switch Help version -  Step 3

بعد از زدن کلید Switch همانند شکل 4 شما Help 2003 server بر روی Windows XP دارید .

   Figure 4: Windows 2003 Server Help on Windows XP

      Figure 4: Windows 2003 Server Help on Windows XP

Support Tools

این بخش موارد بسیاری دارد که در این بخش دو مورد آن را شرح می دهیم .برای رجوع به صفحه آن باید بر روی کلید Support کلیک کنید .

اما روش بهتر برای دیدن کلیه Tools ها کلیک کردن بر روی گزینه Use Tools to view your computer information and diagnose problem می باشد

این گزینه را می توانید در صفحه اول Help در بخش Pick a Task مشاهده کنید .بعد از انتخاب گزینه بالا همانند شکل 5 مواردی دربخش Tools وجود دارد .

   Figure 5: Help and support Center - Tools

      Figure 5: Help and support Center - Tools

Advanced System Information

برروی Help در بخش tools می توانید مواردی همچون Remote Assistance , Advanced Sys Information , Resource kit tools و ... مشاهده  کنید .

بعد از انتخاب Advanced system info همانند شکل 6 شما مواردی را که مشاهده می کنید می توانید درشکل گزارش گیری کنید از سیستم .

   Figure 6: Help and support Center - Tools - Advanced System Information

      Figure 6: Help and support Center - Tools - Advanced System Information

Network Diagnostic

این گزینه نیز بعد از انتخاب گزارش کلی از شبکه و Configuration شبکه سیستم می دهد همانند شکل 7 .

   Figure 7: Help and support Center - Tools - Network Diagnostic

      Figure 7: Help and support Center - Tools - Network Diagnostic

گزارش های گرفته شده را می توان بصورت HTML  و با XML ذخیره کرد .

 

Last Updated: August 10, 2006

Winteacher.com
Expert Zone > Microsoft Help and Support Center

 © 2003-2006 Winteacher.com . All rights reserved