TechNet Script Center
 

در این بخش کمی بیشتر با انواع Script هایی که یک Admin می تواند از آنها در شبکه استفاده مفید کند را بررسی می کنیم .

برای شروع Microsoft در آدرس زیر یک مجموعه کامل از Script های مفید برای یک Admin را در یک فایل CHM قرار داده بنام script_Center.chm که

شما میتوانید آن را در در آدرس زیر پیدا کنید .

This help file contains all the scripts found in the TechNet Script Center (http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter) as of November 5, 2004. (Script_center.exe)

The Portable Script Center

همانند شکل 1 مشاهده می کنید که موارد بسیاری برای Admin آماده شده تا از Script های آنها استفاده مفید شود .

 

   This help file contains all the scripts found in the TechNet Script Center (http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter) as of November 5, 2004. (Script_center.exe)

      Figure 1: The Portable Script Center (Script_Center.chm)

یک مثال در زیر زده شده دقت کنید . برای شروه Script Code را کپی کرده و بر روی یک Text File قرار داده سپس نام فایل را به دلخواه تغییر داده

و پسون آن را VBS کرده سپس توسط دستور Cscript آن را اجرا کرده همانند شکل 2 و 3 .

 

  

      Figure 2: ListHotFix.vbs

شکل 3  خروجی Script را نمایش می دهد .البته برای بدست آوردن لیست Hotfix های سیستم می توان از دستور WMIC qfe  نیز استفاده کرد.

  

      Figure 3: Cscript listhotfix.vbs

 

Last Updated: August 10, 2006

Winteacher.com
Expert Zone > TechNet Script Center

 © 2003-2006 Winteacher.com . All rights reserved