Remote Administration
 

در IIS شما می توانید از امکاناتی استفاده کنید که بسیار مهم می باشد در این بخش به Remote Administration اشاره می شود و همچنین

استفاده از Remote Desktop از طریق Internet با کمک SSL .

 
Remote Administration

برای فعال کردن این سرویس بر روی Windows Server 2003 R2 می توان در بخش Add/Remove Components بر روی IIS بخش World Wide Web را

فعال کرد و در قسمت Detail آن گزیته های مانند شکل 1 را فعال کنید .

   Figure 1: IIS > World Wide Web > Remote Administration (HTML) and Remote Desktop Web Connection

      Figure 1: IIS > World Wide Web > Remote Administration (HTML) and Remote Desktop Web Connection

زمانی که این سرویس کامل نصب شد می توانید بر روی IIS تغییرات جدید را مشاهده کنید که یک WebSite به Web های IIS اضافه شده و برای

استفاده از آن باید از Port: 8098 (SSL) , 8099 نیز استفاده کرد .البته با کمک DNS می توانید در Intranet از آدرسهای مد نظر خود برای Site استفاده

کنید و یا اینکه از نام سرور استفاده کنید .در شکل دو استفاده از Remote Administration را مشاهده می کنید بر روی IE7 که از نام سرور استفاده شده .

    Figure 2: Remote Connection over Web

      Figure 2: Remote Connection over Web

در شکل بالا نام سرور 12UAR7HR133Q03 می باشد که یک DC می باشد. در این صفحه ها که امنیت خود را از طریق SSL تامین می کند می تواند یک سرور

را بصورت Remote در دست داشت برای مثال شما ADS Users, Groups را می توانید داشته باشید مانند Active Directory Users and Computers و ...

در شکل 3 شما می توانید  مشاهده کنید همین سرور را با کمک DNS  و استفاده از یک نام متفاوت از نام سرور .

   Figure 3: Remote Connection over Web

      Figure 3: Remote Connection over Web

Remote Desktop

این سرویس همانند شکل 2 یک گزینه جالب می دهد و آن  Remote Desktop  می باشد که در بخش Maintenance از طریق Web می باشد

که همانند شکل 4 مشاهده می کنید . بعد از انتخاب گزینه همانند شکل 4 یک صفحه Web می دهد برای Login کردن به DC.

   Figure 4: Remote Desktop over Web

      Figure 4: Remote Desktop over Web

بعد از Login کردن شما می توانید Desktop سرور را همانند شکل 5 داشته باشید .

   Figure 5: Remote Desktop over Web

      Figure 5: Remote Desktop over Web

 

Last Updated: August 01, 2006

Winteacher.com
Expert Zone > Remote Administration

 © 2003-2006 Winteacher.com . All rights reserved