Expert Zone  (Farsi User Guide)  
Winteacher.com
Resource: Winteacher.com Published : July 2007

 

Creating Writeable DC on Windows Server 2008

Creating Writeable DC on Windows Server 2008

در این بخش چکونگی نصب AD بر روی سرور 2008 را توسط DCPROMO را بررسی می کنیم .

بر روی Windows Server 2008 ما دو نوع Writeable DC و ReadOnly DC - RODC را می توانیم داشته باشیم در

یک Forest  همیشه اولین DC باید یک Writeable DC باشد در اینجا ما یک Forest ایجاد می کنیم با نام EnterpriseBeta3.local که برای

Domain اولیه خود در نظر گرفته ایم به مراحل زیر دقت کنید که بر روی Windows Server 2008 - Beta3 انجام می شود .

 
AD DS Installation Wizard (DCPROMO)

برای شروع توسط دستور dcpromo شما می توانید AD DS Installation را شروع کنید .همانند شکل 1 کلید Next را بزنید .

در این مثال DC ما اولین DC در Forest خود می باشد پس مرا حل زیر برای نصب یک Writeable DC می باشد .

   

   Figure 1: Dcpromo on Windows Server 2008 (beta3) - Step1

بعد از زدن کلید Next شما همانند شکل 2 مشخص می کیند که آیا Forest وجود دارد یا اینکه یک Forest جدید دارید ایجاد می کنید.

 

  

   Figure 2: dcpromo - Create a new Domain in a New Forest - Step2

در شکل 2 مورد دوم انتخاب می شود سپس کلید Next را زده .

  

   Figure 3: dcpromo - Full DNS Name - Step3

در این قسمت DNS Name مورد نظر برای Forest ونیز Domain را انتخاب کرد و تایپ می کنیم در این مثال ما EnterpriseBeta3.local را انتخاب می کنیم .

سپس Next را می زنیم .

در این مرحله ما Functional level برای Forest را مشخث می کنیم تذکر Level های مادر نوع ترافیک Replication های بین سرور های مختلف

مانند 2000 و Server 2003 تاثیر مستقیم دارد برای اطلاعات بیشتر به موارد RODC در منوی بالا در بخش Expert Zone مراجعه کنید .

 

   Figure 4: dcpromo - Set Forest Functional Level - Step4

برای مثال گزینه انتخاب شده در اینجا Windows Server 2003 می باشد بعنی اینکه سرور های Forest ما می توانند فقط 2003 و 2008 باشند .

سپس کلید Next را می زنیم .

در این مرحله مشحص می کنیم که سرور های این Domain چه Functional Level دارا می باشند در اینجا نیز 2003 را انتخاب می کنیم .

 

  

   Figure 5: dcpromo - Set Domain Functional Level - Step5

سپس کلید Next را می زنیم.

همانند شکل 6 مشاهده می کنید که ما می توانیم مشخص کنیم آیا سیستم DNS دارا باشد یا خید اما گزینه GC لازم می باشد ولی RODC را نمی توان

انتخاب کرد چون این سزور اولا یک GC می باشد و نیز اولین سرور Forest ما می باشد .

  

   Figure 6: dcpromo - DC Options - Step6

کلید Next را می زنیم .

در این بخش آدرس مورد نظر برای  سرویس را مشخص می کنیم .

 

  

   Figure 7: dcpromo - Location For DATABASE , LOG , SYSVOL Files - Step7

سپس کلید Next را می زنیم

در اینجا شما باید Pwd مریوط به Restore Mode را مشخص کنید برای AD DS.

 

  

   Figure 8: dcpromo - Restore Mode Admin-PWD - Step8

سپس کلید Next را می زنیم.

همانند شکل 9 خلاصه Wizard را نمایش می دهد بعد تایید آن می توان آن را Export نیز کرد بر روی بر روی Unattend File و....

 

  

   Figure 9: dcpromo - Summary - Step9

سپس کلید Next را می زنیم .

در منوی بعدی ما بر روی Finish کلیک کرده سپس مانند شکل 10 سیستم شروع به راه اندازی AD DS می کند .

 

  

   Figure 10: AD DS Installation

بعد از پایان کار همانند شکل 11 شما بر روی Windows Server 2008 می توانید Active Directory Users and Computers را داشته باشید .

  

   Figure 11: AD Users and Computer Console - Windows Server 2008 (Beta3)

DNS Zones

در آخر برای اطمینان بیشتر بر روی DNS رفته تا تغییرات ایجاد شده توسط Dcpromo  بر روی Zone های DNS را مشاهده کنید وجود MSDCS Zone

نمایان کنند این می باشد که سرویس وجود دارد و نیز وجود Enterprise.local Zone  و رکوردهای SOA , NS , A نمایان کنند درستی DNS برای FullDC وبا

Writeable DC ما می اشد

  

   Figure 12: DNS Zones - Windows Server 2008 (Beta3)

 
Winteacher.com
Expert Zone  (Farsi User Guide)

LastUpdate:2007/07/6 - Release:1

Creating Writeable DC on Windows Server 2008