Expert Zone  (Farsi User Guide)  
Winteacher.com
Resource: Winteacher.com Published : October 2006

 

Active Directory Replication Monitor Tool
Active Directory Replication Monitor Tool

در این بخش استفاده از ابزار"Active Directory Replication Monitor "Replmon.exe را بررسی می کنیم

این ابزار می توانید در Support Tools بعد از نصب استفاده کنید .

       Figure 1: Network (Before-After Replication Traffic)

     Figure 1: Network (Before-After Replication Traffic)

برای شروع همانند شکل 1 ما دو DNS Server داریم که یکی آز آنها DC نیز می باشد و دومی یک Member Server می باشد

یک Zone بنام Enterprise.com در اینجا وجود دارد که از نوع AD-Integrated می باشد همانند شکل 2 می توان دید که NS Record این

Zone فقط برای سرور  12uar7hr133q03 ما می باشد.

   Figure 2: DNS Zone Enterprise.com - Properties - Name Servers Tab  (12uar7hr133q03.enterprise.com)

     Figure 2: DNS Zone Enterprise.com - Properties - Name Servers Tab  (12uar7hr133q03.enterprise.com)

در این زمان سرور ما برای این Zone فقط یک سرور دارد در این مثال برای ایجاد ترافیک Replication بین دو DNS Server ما یک سرور جدید به

NS Record های این Zone اضافه می کنیم .همانند شکل 1 می توان دید که نام این سرور  memberr2-hxmwec می باشد .

در شکل 3 شما می توانید DNS موجود بر روی سرور دوم را قبل از تغییر بالا بر روی NS Record ها را مشاهده کنید که دارای Zone Enterprise.com

نمی باشد .

   Figure 3: Froward Lookup Zones (Before) , memberr2-hxmwec.enterprise.com

     Figure 3: Froward Lookup Zones (Before) , memberr2-hxmwec.enterprise.com

بعد از تغییر دادن رکورد NS و اضافه شدن سرور دوم می توانید بعد از زمان کوتاهی مشاهده کنید که بر روی سرور دوم Zone Enterprise ایجاد

شده توسط Replication Traffic.همانند شکل 4.

   Figure 4: Froward Lookup Zones (After) , memberr2-hxmwec.enterprise.com

     Figure 4: Froward Lookup Zones (After) , memberr2-hxmwec.enterprise.com

Replication Scope

اما مورد مهمی در اینجا وجود دارد و آن این می باشد که یک DC بصورت Default بر روی Zone از نوع AD-Integrated Zone همیشه

Replication Scope خود را در حالت To all Domain Controllers in the Active Directory domain قرار می دهد این یعنی اینکه این ترافیک بین

DC ها بر قرار می شود که بر روی خود DNS نیز دارند . اما ما در اینجا سرور دوم ما یک DNS Server می باشد و یک DC نیست به همین دلیل این

Configuration در این حالت جلوگیری می کند از ایجاد ترافیک Replication بین دو DNS Server .

    Figure 5: Replication Scope

     Figure 5: Replication Scope

برای اینکه بتوان این مشکل را حل کرد باید در این مثال از گزینه To All DNS Servers in the Active Directory Domain استفاده کرد .

برای بر قراری ترافیک Replication بین دو سرور بعد از انجام دادن موارد بالا می توان بر روی سرور اول در SOA Tab سریال قسمت

Serial Number را تغییر داد ایت SN نمایان کننده تعداد دفعات تغییر یک Zone می باشد زمانی دو Zone بین خود ترافیک Replication بر قرار می کنند

که SN یکی از آن دو با آن یکی متفاوت باشد .

   Figure 6: Zone Properties - Start of Authority (SOA) Tab - (12uar7hr133q03.enterprise.com)

     Figure 6: Zone Properties - Start of Authority (SOA) Tab - (12uar7hr133q03.enterprise.com)

برای شروع کار ترافیک بین دو سرور بر روی سرور اولی می توان این عدد  را یک یا دو مقدار اضافه کرد و یا کلید Increment را زد .

 
Active Directory Replication Monitor Tool (Replmon.exe)

این ابزار برای Monitor کردن Replication Traffic بین DC ها و و نیز بین DNS Server های مربوطه می باشد برای AD-Integrated Zone های موجود.

همانند شکل 1-7 می توانید مشاهده کنید که این ابزار بعد از معرفی کردن دو سرور آنها را چک می کند تا از ترافیک Replication آنها گزارشی به

Admin بدهد . شما می توانید بعد از نصب Support Tools در CD Windows 2003 از آن استفاده کنید .

   Figure 7-1: Active Directory Repliction Monitor Tool

     Figure 7-1: Active Directory Repliction Monitor Tool

اگر به هر دلیلی ارتباط این دو سرور از طریق Replication Traffic قطع شود این ابزار آن را مشخص می کند از این ابزار می توان

در شبکه هایی که دارای Domain های متفاوت در یک Forest می باشند و دارای DC های زیاد می باشند استفاده مفیدی کرد .

در شکل بالا می توانید هر دو نوع گزارش را که مشخص شده مشاهده کنید .این گزارش را ار هر دو سرور می توان گرفت یا هر تعداد سروری

که موجود می باشد در یک Forest.

 

اگر یک سرور در شبکه به هر دلیلی ارتباط خودش با دیگر DNS Server ها و یا DC ها را از دست بدهد این ابزار می تواند بخوبی مشخص کند که کدام

سرور ها دچار این مشکل شده اند .این ابزار بسیار پیشترفته می باشد و بر روی هر سرور می توان Right-Click کرد و گزینه هایی که برای

گرفتن گزارش از آن سرور وجود دارد را مشاهده کرد .همانند شکل 2-7.

   Figure 7-1: Active Directory Repliction Monitor Tool - Show Replication Topologies

     Figure 7-1: Active Directory Repliction Monitor Tool - Show Replication Topologies

Search DC For Replication Error

گزینه دیگری که بر روی این ابزار می توان به Admin کمک کند برای نمایی Error های DC های شبکه گزینه Search DC For Replication Error می باشد

همانند شکل 3-7 مشاهده می کنید این ابزار توانایی نمایش Error های Replication های کل Domain را دارد .

   Figure 7-3: Active Directory Repliction Monitor Tool - Search DC for Replication Error

     Figure 7-3: Active Directory Repliction Monitor Tool - Search DC for Replication Error

 
Winteacher.com
Expert Zone  (Farsi User Guide)

LastUpdate:2006/10/01 - Release:1

Active Directory Replication Monitor Tool