ADS Active Directory Service (Farsi User Guide)
Resource: Windows 2000 Server Resource kit Distributed Systems Guide

> Part2 > ADS > Part 1 > Active Directory Data Storage > ADS Architecture

ADS Architecture

برای درک کار Active Directory Component شما باید اول نوع و چگونگی ذخیره اطلاعات و بازیابی اطلاعات را درک کنید .

در اولین Step یا مرحله برای یادگیری باید رابطه  بین Windows 2000 را با سرویس بررسی کنیم .

1. ADS and Windows 2000 Architecture

2. Security Subsystem Architecture

3. Directory Service Architecture

4. Protocols and Interfaces to Active Directory

 

این بخش شامل چهار قسمت می باشد که در بالا مشاهده می کنید برای رجوع به هر یک بر روی آن کلیک کنید.

 
 
 
 
ADS Active Directory Service (Farsi User Guide)

LastUpdate:2005/04/05

> Part2 > ADS > Part 1 > Active Directory Data Storage > ADS Architecture