ADS Active Directory Service (Farsi User Guide)
Resource: Windows 2000 Server Resource kit Distributed Systems Guide

> Part2 > ADS > Part 1 > Active Directory Data Storage > Data Storage > Growth Estimates for Active Directory Users and Organizational Units

Growth Estimates for Active Directory Users and OU

در این قسمت چگونکی افزایش Database را بر اساس Users and OU را بررسی می کنیم.

حجم فایل Ntds.dit یا همان ADS Database افزایش نمی یابد تازمانی که این فایل بسته شود .

اما Active Directory همیشه در زمان کار خود این فایل را Open یا باز نگه می دارد.

برای اطلاع از حجم واقعی باید از روش Offline Defragment که در قسمت قبلی شرح داده شد استفاده شود .

Object Estimated size in database
User 3.7 KB
Organizational unit 1.1 KB
Attribute (10 bytes) 100 bytes

Table 2.3 Disk Space That Is Required for Storing Active Directory Objects

شما همانند Figure 2.3 می توانید برای محاصبه میزان حجم NTDS.dit ازآن اطلاعات استفاده کنید .

پس هر User در Database مشخص شد که چقدر حجم می گیرد این حجم برای هر ADS Database یکسان می باشد .

Directory Database Sizing Test

حجم اطلاعات در زمان ایجاد و استفاده از آنها Fragment بسیار متفاوت با بعد از زمان Defragment می باشد .

در زمان ایجاد و استفاده از آنها ایت اطلاعت بصورت مرتب بر روی فایل Ntds.dit ایجاد نمی شود به همین دلیل حجمی بیشتر از حجم واقعی خود را

در برمی گیرند اما بعد Defragment این فایل مرتب شده و اطلاعات حجم واقعی به خود می گیرند .در جداول زیر برای هر یک از مواردی که Test شده اند مقدار حجم را  مشاهده می کنید .

  Fragmented database Defragmented database
Number of users KB per
database
Growth
(in KB)
Bytes per user KB per
database
Growth
(in KB)
Bytes per
user
0 10,256 -- -- 10,256 -- --
100,000 516,064 505,808 5,179 364,560 354,304 3,628
200,000 899,088 383,024 4,551 720,912 356,352 3,639
300,000 1,294,352 395,264 4,383 1,079,312 358,400 3,649
400,000 1,675,280 380,928 4,262 1,435,664 356,352 3,649
500,000 2,060,328 385,048 4,199 1,792,016 356,352 3,649
Table 2.4 User Object Growth Test Results
 
 
  Fragmented database Defragmented database
Number of
users
KB per
database
Growth
(in KB)
Bytes per user KB per
database
Growth
(in KB)
Bytes per
user
0 10,256 -- -- 10,256 -- --
2,000 12,304 2,048 1,049 10,256 0 --
4,000 16,440 4,136 1,583 12,304 2,048 524
6,000 18,448 2,008 1,398 14,352 2,048 699
8,000 20,496 2,048 1,311 18,448 4,096 1,049
10,000 24,592 4,096 1,468 20,496 2,048 1,049
12,000 26,640 2,048 1,398 22,544 2,048 1,049
14,000 28,688 2,048 1,348 24,592 2,048 1,049
16,000 32,784 4,096 1,442 26,640 2,048 1,049

Table 2.5 Organizational Unit Object Growth Test Results

 
 
  Fragmented database Defragmented database
Number of extension
attributes
KB per
database
Bytes per
user
Database/
defrag.
Bytes per
user
Bytes per
attribute
0 522,256 5,242 364,560 3,627 --
1 413,712 4,130 364,560 3,627 0
2 413,712 4,130 364,560 3,627 0
3 485,392 4,864 382,992 3,816 63
4 663,568 6,689 405,520 4,046 105
5 698,384 7,045 405,520 4,046 84
6 706,576 7,129 407,568 4,067 73
7 704,528 7,108 444,432 4,445 117
8 702,480 7,087 444,432 4,445 102
9 497,680 4,990 444,432 4,445 91
10 497,680 4,990 444,432 4,445 82
11 497,680 4,990 444,432 4,445 74

Table 2.6 Test Results for Extension Attributes with a User Object

 
ADS Active Directory Service (Farsi User Guide)

LastUpdate:2005/06/25

> Part2 > ADS > Part 1 > Active Directory Data Storage > Data Storage > Growth Estimates for Active Directory Users and Organizational Units