ADS Active Directory Service (Farsi User Guide)
Resource: Windows 2000 Server Resource kit Distributed Systems Guide

> Part2 > ADS > Part 1 > Active Directory Data Storage > Data Storage > Data Characteristics

Data Characteristics

درADS ذخیره اطلاعات بر اساس Object ها می باشد این ذخیره سازی نباید موجب بشود که اطلاعات بیش از اندازه بزرگ بشوند

چون این امر موجب مختل شدن کار سرویس در زمان Replication می شود .

برای این منظور اطلاعات تکراری در این سرویس ذخیره نمی شوند.

برای این منظور Active Directory  اختصاص می هد اطلاعاتی را برای ذخیره سازی که مشخصات زیر را دارا باشند .

 

اول : اطلاعاتی که بسیار در Domain ازآنها استفاده می شود و برای Replicate شدن نیاز می باشد تا در بین ADS ها ردوبدل شود .

دوم : اطلاعاتی که مربوط به Object ها و Attribute آنها می باشد .

سوم : اطلاعاتی که توانسته اند در حداقل دو زمان متفاوت در Forest توسط Replication Traffic ردوبدل شوند .اطلاعاتی که توسط GC ها

نیز علامت خورده اند برای عمل Replication نیز مد نظر می باشد .

چهارم : اطلاعات Attribute اگر Value آنها خالی باشد یا بسیار بزرگ اینها نیز در ترافیک Replica ردوبدل نمی شود چون در

سرعت کار Replication تاثیر دارند و موجب کند شدن آن می شود .

 
 
ADS Active Directory Service (Farsi User Guide)

LastUpdate:2005/04/05

> Part2 > ADS > Part 1 > Active Directory Data Storage > Data Storage > Data Characteristics