ADS Active Directory Service (Farsi User Guide)
Resource: Windows 2000 Server Resource kit Distributed Systems Guide

Winteacher.com > Part2 > ADS > Part 1 > Active Directory Data Storage              

Active Directory Data Storage

در Active Directory دو نوع یا حالت وجود دارد برای ذخیره اطلاعات اول Directory Storage می باشد و دوم حالت Mechanism می باشد .

حالت دوم  حالتی می باشد که خود سرویس برای دسترسی به اطلاعات خود استفاده می کند و User در آن دخالتی ندارد .

در ADS تمامی اطلاعات بصورت Object در آمده اطلاعاتی در شبکه مانند OU ها و واحد های کاری تعداد Domain ها و نام آنها گروه های و افراد Group,Users و Client ها

یا همان Computer ها وApplication ها و Service ها و Files Sharing و Distribution List و ...

تمامی اطلاعاتی که در سرتاسر شبکه برای افراد قابل دسترسی می باشد در ADS یک Object دارند .

این قسمت شامل پنج قسمت اصلی  زیر می باشد برای آشنایی با هر یک بر روی آن کلیک کنید .

1. ADS Architecture (Active Directory Architecture)

2. Data Storage

3. Installing Active Directory

 
 
 
 
ADS Active Directory Service (Farsi User Guide)

LastUpdate:2005/04/05

Winteacher.com > Part2 > ADS > Part 1 > Active Directory Data Storage