ADS Active Directory Service (Farsi User Guide)
Resource: Windows 2000 Server Resource kit Distributed Systems Guide

> ADS > Part 1 > Name Resolution in Active Directory > Finding Information in Active Directory

Finding Information in Active Directory

Client Applications از روشهای مختلفی برای دسترسی به Object های درون ADS استفاده می کنند ولی در نهایت همه آنها

منتهی می شود به LDAP Rule و یا همان قوانین حاکم در LDAP برای پیداکردن و دسترسی به یک Object در ADS.

این دو روش یکی  ADSI LDAP می باشد و دومی LDAP API می باشد .

Active Directory استفاده می کند از LDAP برای دسترسی به Object هایی که بصورت Locally ذخیره شده اند و یا بصورت Remote

ذخیره شده اند بر روی دیگر DC ها تذکر LDAP جستجوی خود را بر روی Domain Directory Partition ها در حالت  Locally انجام می دهد .

البته بر روی دیگر Partition ها نیز فعالیت می کند چه بصورت Locally و چه بصورت Remote.

برای اطلاعات بیشتر در مورد Domain Partition و Schema , Configuration Partition به قسمت Directory Partition

رجوع کنید.

1. Resolving Names in Directory Operations (RNDO)

2. LDAP Referrals

 

 
 
 

 

ADS Active Directory Service (Farsi User Guide)

LastUpdate:2005/07/01

> ADS > Part 1 > Name Resolution in Active Directory > Finding Information in Active Directory