WINS Windows Internet Name Service (Farsi User Guide)

Resource: Windows 2000 Server Resource kit TCP/IP Core Networking Guide

Winteacher.com > Part2 > WINS > WINS Properties advance-Tab

Enable brust handling
در زماني كه يك سري سيستم هاي Wins Client در شبكه از WINS Server  در يك لحظه درخواست Register  شدن كنند سرور Wins
نمي تواند جواب به آنها در يك لحظه بدهد به همين دليل فشار كاري سرور بالا مي رود و دچار مشكلاتي براي  Netbios Client ها مي شود

اين مشكل رخ خواهد داد در زماني كه برق كل شبكه برود بعد از آمدن برق و Boot شدن سيستم ها آنها بصورت Automatic در خواستي مبني

بر Register شدن در Wins را به سرور Wins ارسال مي كنند در شبكه اي كه Wins Clients در آن بسيار زياد باشد اين مشكل كاملا جدي
مي باشد Wins Server براي اين مشكل راه حلي در نظر گرفته اولا يك Wins Server مجبور هست كه كليه سيستم هاي Netbios در شبكه را
در خود Register   كند اما Admin  مي تواند اين مشكل را تا حدود زيادي از بين ببرد براي اين كار شما در اين گزينه مي توانيد به سرور بگويد

كه وقتي Netbios سيستمي از شما در خواست Register شدن كرد در جواب به آن Success دهد در حالي كه اين كار را در DataBase خود

انجام نداده  با اين كار Client ها ديگر آرام مي گيرند  اما Wins Server بعد از جواب شروع مي كند آهسته آهسته كليه سيستم هاي را كه به
آنها جواب دروغين داده تك تك Register كردن  اين عمل در شبكه هاي با بيش از 500  سيستم Netbios مفيد مي باشد
در اين قسمت شما با تايپ تعداد سيستم ها مي توانيد بگوييد چه مقدار را Register  كند در شكل بالا زماني كه سيستم ها تعدادشان از16000
بيشتر شود سيستم اين كلك را خواهد زد
 
Starting version  ID
 در اين قسمت مي توان گفت در زماني Replication كه ID Database خودش تغيير كرد Database  خود را با ديگر سرور هاي Wins  در شبكه كه با آنها
عمل Replica دارد چك كند و تغييرات را اعمال كنند در واقع در ميان كار Replica ممكن است اين Database  تغيير كند  منظور آن زمان بين اين عمل 
مي باشد

WINS Windows Internet Name Service (Farsi User Guide)

LastUpdate:2005/04/05

Winteacher.com > Part2 > WINS > WINS Properties advance-Tab