WINS Windows Internet Name Service (Farsi User Guide)

Resource: Windows 2000 Server Resource kit TCP/IP Core Networking Guide

Winteacher.com > Part2 > WINS > Wins Static Mapping and Types

در Datebase يك WINS مي توان به صورت دستي نام وIP يك سيستم را اضافه كرد يك سيستم مي تواند چندين حالت يا Type
در WINS داشته باشد

در شكل بالا مي بينيد كه يك IP ونام آن چند حالت را مي تواند بگيرد
Unique
در اي حالت مي توان يك Netbios name را به يك IP معرفي كرد به صورت ثابت در اين حالت سيستم بعد از Restart شدن نيز
در شبكه نمي تواند نام خود را در Datebase  اين Wins ثبت كند چون قبلا به صورت دستي اين كار شده اين كار براي سيستم هاي
كه داراي IP ثابت در شبكه مي باشند لازم مي باشد
Group
در زماني كه يك فرد به دنبال يك Netbios name در شبكه مي گردد Wins آن را به صورت يك Broadcast شناسايي مي كند يعني IP
اين نام را در DataBase خود نكهداري نمي كند بلكه زماني كه اين نام در خواست شود Packet با IP=255.255.255.255 در
شبكه مي فرستد كه همان Broadcast مي باشد تا IP آن نام را بدست آورد و به Wins Client بدهد

Domain name

در براي بهتر پيدا كردن يك DC  يا همان Domain controller در شبكه براي سيستم هاي Netbios در شبكه لازم است كه

نام و IP آن DC را تايپ كنيد

Internet Group
براي يك گروه از سرور هاي مهم در شبكه مي توان استفاده كرد مانند Proxy  سرور ها و  Server Internet و يا Web Server

MultiHomed
براي سيستم كه يك نام با جند IP دارد يا همان ROUTER  كه در شبكه مي تواند يك سيستم باشد

يك نمونه مثال براي حالت unique

 

WINS Windows Internet Name Service (Farsi User Guide)

LastUpdate:2005/04/05

Winteacher.com > Part2 > WINS > Wins Static Mapping and Types