WINS Windows Internet Name Service (Farsi User Guide)

Resource: Windows 2000 Server Resource kit TCP/IP Core Networking Guide

Winteacher.com > Part2 > WINS > Replication Partners properties Push replication-Tab

ارتباط ميان دو Site يا دو Subnet جدا گانه در Wins Server ها را در بالا مشاهده مي كنيد سرور هاي Wins از دو طريق با يكديگر ارتباط برقرا مي كنند
كه رابطه بين دو Site جداگانه را در بالا مشاهده مي كنيد
Pull يك نوع به روز رساني Database  مي باشد كه بر اساس زمان بندي هاي مشخص شده اجرا مي شود و Push يك نوع به روز رساني Database
مي باشد كه فقط بر روي تغييرات دو سرور حساس مي باشد يعني زماني كه يك ركورد در يك سرور تغيير كرد آن تغيير را در سرور Partner خود اعمال مي كند
ولي در Pull كليه Database  بازبيني مي شود به همين دليل كه در شكل زير هم مشاهده مي كنيد رابطه Partner ها در يك Site را بهتر است از نوع Push
انتخاب كنيد و رابطه بين Partner هاي دو Site جداگانه را از نوع Push/Pull .

در شكل بالا دو سرور WINS-D و WINS-C  با هم Replicate  شده اند از طريق دو سرور WINS-B و WINS-A كه واسطه بين دو Site مي باشند

At service startup
با انتخاب اين گزينه هر وقت سرور Wins را Boot كنيد يك بار با Partner هاي خود Replica را  از نوع Push انجام مي دهد
When address change
شما مي توانيد تنظيم كنيد كه هر گاه ID يك Database تغيير كرد آن Wins Server با Partner هاي خودش عمل Replica از نوعPush را اجرا كند
تذكر هر Database براي خود يك ID دارد كه وقتي تغيير كند اين ID تغيير خواهد كرد شما با تايين شماره ID مشخص مي كنيد بعد از چند بار تغيير يك ID عمل
Replicate انجام شود
Use persistent connections for push replication partners
يك سرور Wins براي برقراري ارتباط با يك سرور ديگر Wins  كه Partner خود باشد از  Port هاي سيستم براي برقراري Connection استفاده مي كند اين
گزينه به سيستم مي گويد كه براي برقراري ارتباط مجدد از يك Port هميشه استفاده كند و هر بار يك Port  جديد را اشغال نكند

WINS Windows Internet Name Service (Farsi User Guide)

LastUpdate:2005/04/05

Winteacher.com > Part2 > WINS > Replication Partners properties Push replication-Tab