TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Resource: Windows 2000 Server Resource kit TCP/IP Core Networking Guide

> Part2 > TCPIP > Troubleshooting > Test IP-to-MAC Address Resolution with ARP

Test IP-to-MAC Address Resolution with ARP

از سه راه Application های موجود در شبکه های TCP/IP می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند از طریق IP Address و Host name و Netbios name ولی در نهایت همه این  راه ها

در آخر باید دو Interface یا دو کارت شبکه MAC Address های یکدیگر را بدست آورند تا بتوانند به یکدیگر Packet ارسال کنند .

 
Address Resolution Protocol (ARP)

 این Command این امکان را می دهد که از طریق IP Address یک کارت شبکه MAC Address آن را بدست آورید . البته اگر IP Address مورد نظر در شبکه Local باشد این فرمان

می تواند کارایی داشته باشد چون از Broadcast کردن اطلاعات را بدس می آورد نمی تواند به شبکه Remote دسترسی داشته باشد .در واقع این دستور ارتباط های MAC Address شما را با

Mac Address های دیگر را نمایش می دهد با این دستور می توان این ارتباط را قطع کرد و یا ADD کرد

C:\>arp -a 172.16.0.142

Interface: 172.16.0.142

   Internet address     Physical Address     Type

   172.16.0.1              00-e0-34-c0-a1-40    dynamic

   172.16.1.231         00-00-f8-03-6d-65    dynamic

   172.16.3.34           08-00-09-dc-82-4a    dynamic

   172.16.4.53           00-c0-4f-79-49-2b    dynamic

   157.59.5.102         00-00-f8-03-6c-30    dynamic

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

LastUpdate:2005/04/05

> Part2 > TCPIP > Troubleshooting > Test IP-to-MAC Address Resolution with ARP