TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Resource: Windows 2000 Server Resource kit TCP/IP Core Networking Guide

> Part2 > TCPIP > Troubleshooting > Cannot Connect to a Specific Server

Cannot Connect to a Specific Server

 

امکان اینکه در شبکه یک سیستم نام خودش را که در شبکه Register کرده با نام یک Server خاصی یکسان باشد در شبکه  ها می باشد برای پیدا کردن نام های یکسان از دستور Nbtstat -n استفاده

می شود . این دستور لیستی از نام های که سیستم در شبکه ثبت کرده را نمایش می دهد .

 

 

زمانی که یک سیستم Remote دارای نام های یکسال با سرور شما باشد یک جور مشکل بوجود آمده که سیستم ها بجای Map شدن به سرور شما به سیستم Remote وصل می شوند .

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

LastUpdate:2005/04/05

> Part2 > TCPIP > Troubleshooting > Cannot Connect to a Specific Server