TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Resource: Windows 2000 Server Resource kit TCP/IP Core Networking Guide

> Part2 > TCPIP > Troubleshooting > Error 53

Error 53

زمانی که Error 53 رخ دهد Netbios Name مورد نظر شما یا در شبکه Active نمی باشد و یا سیستم شما دچار مشکل شده دو راه برای رفع مشکل وجود دارد

این Errorدر زمانی که برقراری Netbios Session میان دو سیستم دچار مشکل شود  رخ می دهد . عمل Name Resolution از نوع Netbios name بستگی مستقیم به WINS Serv

و  DNS سرور و نیز LMhost شما دارد .

دستور Net view \\host name مشخص می کند آیا سیستم مورد نظر در شبکه Active می باشد یا خیر اگر Error 53 در جواب داده شود امکان اینکه یکی از موارد DNS,WINS,LMHOST

بدرستی تنظیم  نشده باشد وجود دارد .

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

LastUpdate:2005/04/05

> Part2 > TCPIP > Troubleshooting > Error 53