TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Resource: Windows 2000 Server Resource kit TCP/IP Core Networking Guide

> Part2 > TCPIP > Step1 >  Resolving a Name to an IP Address

 
-- -

Step 1

TCP/IP Communication
1. Resolves the host name or NetBIOS name to an IP address.
 

اگر دسترسی به مقصد توسط یک نرم افزار انجام می شود . چه از نوع Netbios name یا Host name در آن وقت به Name Resolution نیاز می باشد قبل از اینکه IP اولین Packet را

برای مقصد ارسال کند . IP Protocol فقط IP Address را می شناسد برای بدست آوردن IP Address هر یک از دو نوع بالا  راه های متفاوت وجود دارد .

 
Resolving a NetBIOS Name to an IP Address

NetBios name این توانایی را دارد که بصورت مستقیم IP Address را بدست آورد . برای این کار اول به Netbios name Cache خود مراجعه کند . در مرحله دوم اگر جواب نگرفت به

از Broadcast کردن و یا LMHost files و در نهایت از Wins Server کمک می گیرد . این که از کدام راه اول استفاده کند بستگی به Node type هر سیستم دارد . برای شناخت انواع type ها

به قسمت WINS مراحعه کنید .

 

The tools used to diagnose NetBIOS name resolution problems are Nbtstat, Nslookup, and the net use command.

 
Resolving a Host or Domain Name to an IP Address

Host names بصورت مستقیم به DNS Server وصل می شود . و IP Address  را بدست می آورد .

 

The tools used to diagnose host or domain resolution problems are Nslookup or Netdiag.

 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

LastUpdate:2005/04/05

> Part2 > TCPIP > Step1 >  Resolving a Name to an IP Address