TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Resource: Windows 2000 Server Resource kit TCP/IP Core Networking Guide

> TCPIP > Introduction to TCPIP > Variable Length Subnetting Mask (VLSM)

Variable Length Subnetting

 
 

برای گرفتن یک سری IP Address و دادن آن به Router راه حل بسیار آسانی وجود داد که در زیر شرح داده خواهد شد.

شما برای شرکت خود یا Department خود یک سری IP Public در اینترنت را خریداری کرده اید . مانند  16/ 134.41.0.0  خوب این سری IP  تقریبا بالای 65000 HOST ID

به شما می دهد.  Admin شبکه طبق در خواست شرکت باید این سری IP را بصورتی که در زیر گفته شده تقسیم بندی کند .

یک Network با تعداد 32,766 Host ID برای افراد داخل شرکت .و 15 Network برای شرکت های زیر مجموعه که هر شبکه 2,046 تا Host ID نیاز دارد و 8 شبکه  برای

شبکه های   Secure  که هر یک دارای 254 Host ID  باشد .

سرویسی بنام VLSM وجود دارد در Router ها که این امکان را می دهند که Device Router بخوبی بتواند سه IP Address زیر را با Subnet Mask هایشان را شناسایی کند و شمارش کند

و متوجه شود از Configuration که در شکل بالا مشاهده می کنید . در مبحث Routing Protocol چند نوع Protocol مانند RIP V2 و OSPF وجود دارد که این سرویس را پشتیبانی می کند .

 
Subnet Number Network ID (Dotted Decimal) Network ID (Network Prefix)
1 135.41.0.0, 255.255.128.0 135.41.0.0/17

135.41.0.0/17 ... . . .  .  135.41.128.0/17          1 Network with 32,766 Hosts

 
Subnet Number Network ID (Dotted Decimal) Network ID (Network Prefix)
1 135.41.128.0, 255.255.248.0 135.41.128.0/21
2 135.41.136.0, 255.255.248.0 135.41.136.0/21
3 135.41.144.0, 255.255.248.0 135.41.144.0/21
4 135.41.152.0, 255.255.248.0 135.41.152.0/21
5 135.41.160.0, 255.255.248.0 135.41.160.0/21
6 135.41.168.0, 255.255.248.0 135.41.168.0/21
7 135.41.176.0, 255.255.248.0 135.41.176.0/21
8 135.41.184.0, 255.255.248.0 135.41.184.0/21
9 135.41.192.0, 255.255.248.0 135.41.192.0/21
10 135.41.200.0, 255.255.248.0 135.41.200.0/21
11 135.41.208.0, 255.255.248.0 135.41.208.0/21
12 135.41.216.0, 255.255.248.0 135.41.216.0/21
13 135.41.224.0, 255.255.248.0 135.41.224.0/21
14 135.41.232.0, 255.255.248.0 135.41.232.0/21
15 135.41.240.0, 255.255.248.0 135.41.240.0/21

135.41.128.0/21 ... . . .  135.41.248.0/21         15 Network with 2,046 Hosts per Networks

 
Subnet Number Network ID (Dotted Decimal) Network ID (Network Prefix)
1 135.41.248.0, 255.255.255.0 135.41.248.0/24
2 135.41.249.0, 255.255.255.0 135.41.249.0/24
3 135.41.250.0, 255.255.255.0 135.41.250.0/24
4 135.41.251.0, 255.255.255.0 135.41.251.0/24
5 135.41.252.0, 255.255.255.0 135.41.252.0/24
6 135.41.253.0, 255.255.255.0 135.41.253.0/24
7 135.41.254.0, 255.255.255.0 135.41.254.0/24
8 135.41.255.0, 255.255.255.0 135.41.255.0/24

135.41.248.0/24 .. .  ..  .  135.41.255.0/24        8 Network with 254 Hosts per Networks

 

135.41.0.0/17 ... . . .  .  135.41.128.0/17          1 Network with 32,766 Hosts

135.41.128.0/21 ... . . .  135.41.248.0/21         15 Network with 2,046 Hosts per Networks

135.41.248.0/24 .. .  ..  .  135.41.255.0/24        8 Network with 254 Hosts per Networks

 

Total = (1*32,766 + 15*2,046 + 8*254) = 65488

 

در این جا Admin می تواند Router را برای  این Configuration آماده کند تا اگر Packet از Internet به آن رسید به راحتی مقصد آن را در این تعداد شبکه شناسایی کند و آن را مسیر

دهی کند
 

In dynamic routing environments, variable length subnetting can only be deployed where the subnet mask is advertised along with the network ID. Routing Information Protocol (RIP) for IP version 1 does not support variable length subnetting. RIP for IP version 2, Open Shortest Path First (OSPF), and Border Gateway Protocol version 4 (BGPv4) all support variable length subnetting.

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

LastUpdate:2005/04/05

> TCPIP > Introduction to TCPIP > Variable Length Subnetting Mask (VLSM)