TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Resource: Windows 2000 Server Resource kit TCP/IP Core Networking Guide

> TCPIP > Introduction to TCPIP > Supernetting and Classless Interdomain Routing

Supernetting and Classless Interdomain Routing(CIDR)

با گسترش Internet و تعداد organizations موجود در این شبکه Class B تقریبا به آخر خود رسیده . InterNIC برای جلوگیری از کم شدن IP Address های Class B در Internet

به شما به تعداد Host ID مورد نیاز از Class C آدرس می دهد .

برای مثال بجایی اینکه از Class B به شما یک Network با 2,000 Host ID بدهد از Class C به شما Network می دهد که در هر یک 254 Host ID وجود داشته باشد بنابراین شما

8 Network که در هر یک 254 Host ID وجود دارد خواهید گرفت . در اینجا نیز از SuperNetting استفاده می شود در Class C بعنوان مثال در زیر یک IP Address در این کلاس را

می بیند .

Network ID Subnet Mask Subnet Mask (binary)
220.78.168.0 255.255.248.0 11111111 11111111 11111000 0000000
 

در بالا مشاهده می کنید که IP Address 220.78.168.0 با Subnet Mask 255.255.248.0  یک SuperNet را تشکیل می دهد که دارای 8 Network یصورت سری می باشد.

البته در اینجا هر 8 Network با یکدیگر مخلوط شده اند و با هم در ارتباط می باشند .وظیفه این که این 8 Net ID با یکدیگر یکسان شوند با CIDR می باشد تا در جدول Routing Table موجود

در Router این هماهنگی را ایجاد کند . زمانی که این 8 شبکه بصورت سری باشد و پشت سر هم SuperNetting رخ داده است .

168 AND 248 = 168  Start Net
 

Start Net ID

Available Host ID

Broadcast ID

1 220.78.168.0 220.78.168.1 220.78.168.254 220.78.168.255
2 220.78.169.0 220.78.169.1 220.78.169.254 220.78.169.255
3 220.78.170.0 220.78.170.1 220.78.170.254 220.78.170.255
4 220.78.171.0 220.78.171.1 220.78.171.254 220.78.171.255
5 220.78.172.0 220.78.172.1 220.78.172.254 220.78.172.255
6 220.78.173.0 220.78.173.1 220.78.173.254 220.78.173.255
7 220.78.174.0 220.78.174.1 220.78.174.254 220.78.174.255
8 220.78.175.0 220.78.175.1 220.78.175.254 220.78.175.255

254 * 8  = 2,032 Host ID's

Figure 1 :  Solarwinds Tools (CIDR Calculator)

Figure 1 :  Solarwinds Tools (CIDR Calculator)

در زمانی که می خواهید یک Router که CIDR را نیز پشتیبانی می کند IP Address دهید

شما یک IP Address را با SubnetMask آن را می دهید و خود Router این عمل Super Net را تشخیص می دهد .

220.78.168.0/21

 
Network ID Subnet Mask Subnet Mask (binary)
220.78.168.0 255.255.248.0 11111111 11111111 11111000 0000000

RIP for IP version 2, OSPF and BGPv4 are routing protocols that support CIDR. RIP for IP version 1 does not support CIDR.

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

LastUpdate:2005/12/09

> TCPIP > Introduction to TCPIP > Supernetting and Classless Interdomain Routing