RRAS Routing and Remote Access Service (Farsi User Guide)
Resource: Windows 2000 Server Resource kit Internetworking Guide

Winteacher.com > Part2 > RRAS > Step1 > Remote Access and TCP/IP and IPX

Remote Access and TCP/IP and IPX

در این قسمت چگونگی اعمال پارامترهای مربوط به پیکربندی TCP_IP و IPX را از سرور به Client شرح داده می شود .

 
. .
TCP_IP

برای Configure کردن سیستم های TCP/IP Base Client توسط IPCP سرور Remote Access اجازه می دهد که به آنها آدرس DNS Serv و WINS Serv داده شود .

IPCP : IP Control Protocol (Protocol that establishes and configures IP over PPP).

 
IP Address Allocation

سرور می تواند از طریق DHCP به RAS Client بصورت خودکار IP Address بدهد . و یا اینکه از طریق Address Pool مشخص شده به آنها آدرس بدهد .

 

DHCP and Automatic Private IP Address(APIPA)

زمانی که شما Server را در حالتی قرار دهید که برای RAS Client های خود از DHCP Serv ادرس اجاره کند یک خوبی دارد که کلیه RAS Client ها بدلیل اینکه با Client های درون LAN

شما در یک Subnet یا یک Network قرار می گیرند می توانند از Resource های یکدیگر استفاده کنند Point-to-LAN  .البته به همان اندازه نیز Risk شبکه نیز بالا می رورد .

سرور RAS بنا به آدرسی که Private Interface خود دارد از Scope های DHCP Server آنیکه با هم در یک کلاس می باشد را  انتخاب می کند برای گرفتن آدرس برای RAS Client های خود .امکان

این می باشد که در DHCP Server دو یا چند Scope وجود داشته باشد یا یک Superscope وجود داشته باشد .تذکر همیشه اولین IP Address موجود در لیست آدرسهای DHCP به Interface خود

سرور RAS داده می شود و بعدی آن به اولین RAS Client داده می شود .

زمانی که DHCP Server در شبکه Active نباشد و یا دیگر IP Address برای اجاره نداشته باشد RAS Server مجبور می شود از محدوده 169.254.0.1 الی 168.254.255.254 یک آدرس

به RAS Client بدهد که به این نوع آدرس APIPA گفته می شود .در این زمان دیگر ارتباط آن RAS Client هایی که این IP Address ها را در یافت کرده اند با LAN بدلیل اینکه در دو شبکه مجزا قرار

می گیرند از بین می رود .در این حالت ارتباط Point-to-Point می باشد .بین سرور و Client ها .البته بشرطی که در LAN از کلاس آدرس دیگری استفاده شده باشد .

APIPA : Automatic Private IP Address

 

برای ایجاد یک RAS Server شما باید یک Wizard را انجام دهید زمانی که به این منوی می رسید

باید مشخص کنید که از کدام حالت می خواهید استفاده کنید .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The remote access server uses a specific LAN interface to obtain DHCP-allocated IP addresses for remote access clients. You can select which LAN interface to use from the IP tab on the properties of a remote access router in the Routing and Remote Access snap-in. By default, Allow RAS to select adapter is selected, which means that the Routing and Remote Access service randomly picks a LAN interface to use.

 
Static IP Address Pool

زمانی که شما بخواهید خودتان محدوده آدرسهای RAS Client ها را مشخص کنید از این گزینه استفاده می کنید . در اینجا هم اولین ادرس این Range به Interface سرور RAS که قرار است با Client ها

ارتباط برقرار کند داده می شود .

اگر گزینه From a specified range of address را انتخاب کنید شما باید یک Range را برای آدرس دهی

RAS Client ها انتخاب کنید . تذکر باید این محدوده آدرسهای باشند که در DHCP Server تعریف نشده باشند .

 
 
 
 
 
 
 
 
DNS and WINS  Address Assignment

برای مشخص کردن سرور های DNS و WINS برای RAS Client باید به فاکتورهای زیر توجه کرد .

  • Whether DNS and WINS server IP address assignment is prohibited.

  • Whether DNS and WINS server IP addresses for remote access clients are globally configured by using data stored in the registry.

  • Whether the remote access server has more than one LAN interface.

  • Whether the DNS and WINS server IP addresses for the remote access server are configured statically or are obtained through DHCP.

 
Prohibiting DNS and WINS IP Address Assignment

اگر بخواهید سرور به RAS Client آدرسهای DNS و WINS را ندهد باید در آدرس Registry زیر دو گزینه SuppressDNSNameServers and SuppressWINSNameServers

را در آدرس زیر به عدد 1 مقدار دهی کنید .

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess \Parameters\Ip

 
Configuring Global DNS and WINS IP Address Assignment

 اگر بخواهید به RAS Client آدرسهای مورد نظر داده شود باید در آدرس  Registry زیر دو گزینه WINSNameServer and DNSNameServer پیدا کرده وIP آدرس مربوطه را تایپ کرده .

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess \Parameters\Ip

 
Multiple LAN Interfaces

زمانی که شما نمی خواهید دو مرحله بالا را انجام دهید ولی می خواهید که ادرسهای DNS وWINS به RAS Client داده شود اگر سرور شما دارای یک LAN Interface باشد سرورآدرس WINS و DNS

مربوط بهTCP/IP Configuration آن Interface را برای RAS Client در نظر می گیرد همچنین برای Dial-up Modem مربوط به سرور شما البته اگر یک Dial-up RAS Server ایجاد

کرده باشید .

اما اگر بیشتر از یک LAN Interface داشته باشید باید تصمیم بگیرید که کدام یک را برای این کار نیاز دارید سیستم اگر این انتخاب را نکنبد بصورت Random یکی از Interface های شما را در نظر می گیرد

ولی می توان در قسمت IP Tab موجود در Properties هر Remote Access Router در"MMC "Routing and remote access گزینه Allow RAS to select adapter

را انتخاب کنید .

 
Static Configuration or DHCP

اگر LAN Interface شما بصورت Static آدرس دهی شده باشد و نیز آدرسهای WINS و DNS را گرفته باشد بصورت دستی همان Configuration برای RAS Client در نظر گرفته می شود .

اگر LAN Interface شما بگونه ای تنظیم شده که از DHCP Server شبکه IP Address بگیرد درنتیجه هر Configuration که DHCP Serv به آن بدهد به RAS Client نیز داده خواهد شد .

تذکر LAN Interface همان Private ( Network Adapter ) Interface می باشد و Public Interface شما می تواند یک Modem باشد یا همان WAN Interface.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7.14 DNS and WINS Server IP Address Determination

 
Overriding IPCP-Allocated DNS and WINS Server IP Addresses with DHCPInform

بعد از پایان یافتن مراحل IPCP که دربالا شرح داده شد WINDOWS 2000 and 98 Client برای DHCP Server موجود در LAN یک DHCPInform Message ارسال می کنند برای در اختیار

گرفتن DHCP Options موجود در Scope فعال آن سرور .

DHCPInform Message

در این Packet از سرور DHCP در خواست می شود که آدرس های DNS و WINS و "DNS Domain Name "Per-Adapter DNS Suffix  و دیگر Obtions های تعریف شده را

برای Client ها ارسال شود .سرور RAS بعد از دریافت این پیغام اگر DHCP Relay Agents بر روی سرور RAS نصب باشد این Packet را از Client ها گرفته و از طرف خود برای DHCP

Server ارسال می کند .

زمانی که جواب Packet را RAS Serv از سرور DHCP  در یافت کرد برای RAS Client ارسال می کند .

 
Remote Access Server and the DHCP Relay Agent

برای راه اندازی این سرویس شما باید LAN Interface  در  قسمت DHCP Relay Agents معرفی کنید و نیر IP Address  DHCP Serv را نیز برای آن مشخص کنید .

در قسمت Properties  DHCP Relay Agents می توانید آدرس سرور DHCP  را وارد کنید .

 
 
RRAS Routing and Remote Access Service (Farsi User Guide)

LastUpdate:2005/04/05

Winteacher.com > Part2 > RRAS > Step1 > Remote Access and TCP/IP and IPX