RRAS Routing and Remote Access Service (Farsi User Guide)
Resource: Windows 2000 Server Resource kit Internetworking Guide

Winteacher.com > Part2 > RRAS > Step2 > OSPF > OSPF Network Types

OSPF Network Types

در OSPF ارتباطات بین Interface های ROUTER ها در زمان ایجاد و یا اضافه کردن یک Interface باید مشخص شود این ارتباط به سه نوع زیر می باشد .

 
Broadcast

ارتباط بین ROUTER ها  می تواند از طریق Broadcast برقرارشود این بدان معنا می باشد که یک Packet برای Intermediate System هایی که از OSPF اشتفاده می شود از طریق

Multicast IP Address این Message را برای همه ROUTER ها ارسال می کند .

از این نوع در شبکه های Ethernet, Token Ring, FDDI می توان استفاده کرد .

FDDI : Fiber Distributed Data Interface

Point-to-Point

از این نوع برای ارتباط بین دو ROUTER گه توسط Leased Line برقرار شده .و یا توسط T-Carrier می باشد استفاده می شود .

در این حالت فقط دو ROUTER می توانند با هم ارتباط برقرار کنند .در اینجا نیز سیستم ها از Multicast IP Address استفاده می کنند .

 
Non-Broadcast Multiple Access (NBMA)

در شبکه هایی مانند X.25 و  Frame Relay و ATM ارتباط بین Interface های هر

ROUTER  در این نوع شبکه ها نمی تواند از Multicast IP Address استفاده کرد این نوع شبکه ها

را NBMA می گویند .  در این نوع شبکه ها شما باید این گزینه را انتخاب کنید .  

برای اطلاعات بیشتر به قسمت OSPF Communication on OSPF Networks مراجعه کنید .

 
 
RRAS Routing and Remote Access Service (Farsi User Guide)

LastUpdate:2005/04/05

Winteacher.com > Part2 > RRAS > Step2 >  OSPF > OSPF Network Types