RRAS Routing and Remote Access Service (Farsi User Guide)
Resource: Windows 2000 Server Resource kit Internetworking Guide

Winteacher.com > Part2 > RRAS > Step2 > OSPF > OSPF Areas

OSPF Areas

در شبکه های بزرگ که دارای Network های با تعداد زیاد می باشد یک AS دارای Net ID های زیاد می باشد در این حالت هر OSPF ROUTER باید کلیه LSAs های ردوبدل شده در این AS را برای بدست آوردن

LSDB های موجود در آن را دریافت کند و چون هر LSDB مربوط به ROUTER OSPF  در یک Large AS بزرگ می باشد در نتیجه جمع آوری و نیز محاسبه SPF Tree مربوط به آنها وقت زیادی می گیرد و

نیز Process بالای نیاز دارد .

 

برای کاهش دادن حجم LSDB و در نتیجه کاهش زمان محاسبه SPF Tree و کاهش مقدار Routing Table ها از روش تقسیم کردن یک AS به چند گروه شبکه ای استفاده می شود .

به این گروه ها یک Area گفته می شود .هر Area ID تشکیل شده از 32 بیت .

Area ID توسط Admin تشکیل می شود و ربطی به IP Address وNetwork ID ندارد .و همچنین تاثیری در تشکیل Routing Table ها نیز ندارد .

شما می توانید از Area ID برای نشان دادن اینکه از چه Net ID در آن استفاده شده استفاده کنید به عنوان مثال زمانی که در یک Area از یک Subnet مانند 10.1.0.0 استفاده می شود می توان Area ID آن

را برابر با 10.1.0.0 قرار داد .

 
Reducing the Size of the LSDB

زمانی که یک ROUTER درون یک Area باشد فقط LSDB های درون آن Area را جمع آوری می کند در واقع ترافیک LSAs درون یک Area فعالیت می کند و از آن بیرون نمی رود . 

پس در نتیجه ترافیک LSAs درون یک AS درون Area  ها محفوظ می شود .

تذکر اگر یک ROUTER به جند Area وصل باشد در نتیجه برای هر Area یک LSDB , SPF Tree  جداگانه تشکیل می دهد . اما Routing Table خود را از ترکیب کردن کلیه SPF Tree ها تشکیل

می دهد. همچنین با Static Route ها و SNMP Configuration نیز همین گونه برخورد می کند.و همچنین با دیگر Routing Protocol ها .

 
Reducing the Size of the Routing Table

برای اعلان آگاهی دادن دو Routing Table  جدا در دو Area جدا هر Area توسط Area Border Router ABR خود که در مجاورت یک Area دیگر می باشد بسیار سریع جدول

Routing Table خود را در اختیار دیگر Area ها قرار می دهد .

در شکل Figure 3.18 شبکه موجود در Area 0.0.0.1 توسط ABR R1 می تواند کلیه اطلاعات مانند Destination, Network Mask

درون خود را به اطلاع دیگر ABR ها مانند R2 , R3 برساند . و همچنین ارزش و یا Cost هر یک از مسیر های داخل خود را به اطلاع دیگر

ABR ها می رساند .

You can view the current OSPF areas by right-clicking the OSPF routing protocol and clicking Show Areas in the Routing and Remote Access snap-in.

Figure 3.18 OSPF AS and Areas

 
Backbone Area

هر OSPF Internetwork چه تقسیم شده باشد به چند Area و یا هیچ Area برایش تعریف نشده باشد حداقل یک Area دارا خواهد بود که آن Area 0 می نامند که Area ID 0.0.0.0 برایش

رزرو شده.

 
Area 0 / Backbone Area

این Area همانند یک HUB عمل می کند برای دیگر Area ها و یک واسطه ارتباطی میان آنها می باشد .کلیه ترافیک بین Area ها و نیز Routing Information میان Area هااز Backbone

Area عبورمی کند .کلیه ترافیک درون Inter-Area ها به سوی Area 0 مسیر دهی می شود یا Route می شود سپس از آنجا به Area مقصد ارسال می گردد یا مسیر دهی می شود .

برای اطلاعات بیشتر به قسمت  Inter-Area Routing مراجعه کنید .

کلیه Area موجود در مجاورت Backbone Area کلیه اطلاعت مربوط به Routing Table موجود در Area خود را به آگاهی دیگر ROUTER های در مجاورت Backbone می رسانند .

در شکل Figure 3.18 برای مثال Router 1 کلیه اطلاعات مربوط به Router های درون Area خود و کلیه Routing Information خود را برای Router 2,3 ارسال می کند . این واکنش را

دو ROUTER دیگر نیز انجام می دهند البته از طریق واسطه که همان Area 0 می باشد .

For example, in Figure 3.18, router R1 advertises all of the routes (the list of address ranges) in Area 0.0.0.1 to all backbone routers (routers R2 and R3) using a summary advertisement. R1 receives summary advertisements from R2 and R3. R1 is configured with summary advertisement information for Area 0.0.0.0. Through flooding, R1 propagates that summary routing information to all of the routers within Area 0.0.0.1. For each router within Area 0.0.0.1, the summary routing information from Areas 0.0.0.0, 0.0.0.2, and 0.0.0.3 is incorporated into the calculation of the routing table.

OSPF Router Types

زمانی که یک OSPF AS به چند Area تقسیم شود بصورت خودکار به چند نوع کلاس یا نوع تقسیم بندی می شود که در جدول زیر می توان انواع آن را مشاهده کرد .

Table 3.4 OSPF Router Types

Router Type Description
Internal Router A router with all interfaces connected to the same area. Internal routers each have a single LSDB.
Area Border Router (ABR) A router with interfaces connected to different areas. ABRs have multiple LSDBs, one for each attached area.
Backbone Router A router with an interface on the backbone area. This includes all ABRs and internal routers of the backbone area.
AS Boundary Router (ASBR) A router that exchanges routes with sources outside of the OSPF AS. ASBRs advertise external routes throughout the OSPF AS.
 
Inter-Area Routing

همیشه کوتاه ترین مسیر برای ارسال Packet از مبدا به مقصد انتخاب می شود در شکل زیر می تونید این فرایند را همراه با توضیع گام به گام مشاهده کنید .

 
Routing between areas takes the following course:
  1. Routers within the source area forward the packet along the least cost path to the nearest ABR.
  2. Backbone routers forward the packet along the least cost path to the nearest ABR connected to the area containing the IP address of the destination host.
  3. Routers within the area containing the IP address of the destination host forward the packet along the least cost path to the destination host.

In Figure 3.19, the packet is forwarded across the routers of Area 0.0.0.1 to router R1, a backbone area router. Then, the packet is forwarded across the routers of the backbone area (Area 0.0.0.0) to Router R2. And finally, the packet is forwarded across the routers of Area 0.0.0.2 to the destination host.

Figure 3.19 Inter-Area Routing in OSPF

 
RRAS Routing and Remote Access Service (Farsi User Guide)

LastUpdate:2005/04/05

Winteacher.com > Part2 > RRAS > Step2 > OSPF > OSPF Areas