Resource: Windows 2000 Server Resource kit TCP/IP Core Networking Guide  

DNS > Stub Zone

Stub Zone
 

در این بخش مثالی از Stub Zone زده می شود برای معرفی بهتر آن .

یک Stub zone همیشه به یک Zone Primary و یا Secondary وابسته می باشد .روش کار بدین گونه می باشد زمانی که شما یک Zone از این

نوع ایجاد کردید در زمان ایجاد مشخص می کنید که Primary Zone  آن چه می باشد .با این کار شما می توانید آن Primary Zone که بر روی یک

سرور دیگر می باشد و شاید هم در یک شبکه دیگر باشد را بر روی DNS local خود داشته باشید اما با این تفاوت که Zone ایجاد شده در سرور Local

دارای تمامی Record های Zone اصلی نمی باشد که در شبکه یا سرور دیگر قرار دارد .در واقع در این Zone آدرس سرور اصلی که کلیه Record ها

بر روی آن می باشد قرار دارد زمانی که یک Request به Stub Zone برسد سرور آن را برای سروری که آدرسش را در خود Stub Zone دارد ارسال

می کند و بعد ار گرفتن  جواب از DNS Server اصلی جواب را به Client می دهد . برای مثال به شکل 1 توجه کنید

 

   

     Figure 1: Network Infra (Enterprise.com)

در اینجا در Office 2 زمانی که Client1  یک Request برای Name Resolution به DNS سرور خود ارسال کند . DNS سرور Local آن در Stub Zone

به رکوردهای خود نگاه می کند و از طریق SOA  ,  NS و یک A Record متوجه می شود که Record های این Zone بر روی سرور 192.168.0.1 می باشد

به همین دلیل یک Query برای آن سرور از طرف سرور DNS Local ارسال می شود و بعد از گرفتن جواب آن را به Client می دهد .

دلیل مهمی که موجب شده تا ما از Stub Zone استفاده کنیم این می باشد که ارتباط بین دو Office در اینجا یک Connection با سرعت و قدرت پایین

می باشد پهنای باند پایین موجب می شود که نتوانیم از AD-Integrated Zone استفاده کرد این امر توسط Admin باید تشخیص داده شود که آیا

Connection که دارای سرعت 64 می باشد آیا توانایی عبور ترافیک بین دوشبکه را همزمان با ترافیک Replication بین DNS Server ها را دارد یا خیر

در اینجا تشخیص داده شده که این امر موجب پایین آمدن سرعت کار بین دو Office و موجب بالا رفتن ترافیک بین دو شبکه درنتیجه از

AD-Integrated Zone و یا Secondary Zone استفاده نشده و از Stub Zone استفاده می شود این نوع Zone فقط همین دو یا سه رکورد را دارد

و نه بیشتر و ترافیک Replication بین خود و سرور اصلی نیز ندارد .برای اینکه بتوان به Client ها یک DNS Server بصورت Locally معرفی کرد این

یک روش مناصب می باشد راه دوم نیز Forward کردن می باشد که بر روی سرور موجود در Office 2 می توان مشخص کرد که Query های

خود را برای آدرس 192.168.0.1 بصورت Forward ارسال کند .

 

برای مثال در شکل 2 مشاهده می کنید که سرور Local موجود بر روی Office 2 چگونه به یک درخواست از طریق Nslookup جواب داده . بصورت

Non-Authoritative یعنی اینکه اطلاعات را بر روی خود بصورت Locally  ندارد و اطلاعات را از یک Zone دیگر که بر روی سرور

192.168.0.1 می باشد گرفته.

  

     Figure 1: DNS Server on Office 2

همان طور که در شکل مشاهده می کنید درون Stub Zone بنام Enterprise.com رکوردی بنام ISA2006 وجود ندارد .

Stub Zone همیشه به سرور 192.168.0.1 وابسته می باشد . Admin می تواند بر روی سرور 192.168.0.1 تنظیم کند که هرگاه اطلاعات Zone

تغییر کرد آنها را به اطلاع Stub Zone نیز برساند .

 

در شکل زیر می توانید سه رکورد مهمی که موجب می شود DNS Server بعد از دریافت یک Query به سرور اصلی رجوع کند در Stub Zone را

مشاهده می کنید .

  

     Figure 1: DNS Server on Office 2 - DNS Stub Zone  - A ,SOA , NS Records

در شکل زیر می توانید مشاهده کنید رکوردهای Zone اصلی بر روی سرور 192.168.0.1 که در آن رکورد مربوط به ISA2006 وجود دارد .

 

  

     Figure 1: DNS Server on Enterprise.com

 
 

Last Updated: October 01, 2006

Winteacher.com
DNS > Stub Zone

 © 2003-2006 Winteacher.com . All rights reserved