Resource: Windows 2000 Server Resource kit TCP/IP Core Networking Guide  

DNS > DNS Console Properties For DNS SERVER - Forwarders Tab

DNS Console Properties For DNS SERVER - Forwarders Tab
 

زمانی که سرور به یک query نتواند جواب دهد .می توان این Query را به یک DNS Server دیگر که  از نظر سرور معتبر می باشد فرستاد .

یا Forward کرد . در این قسمت  IP Address سرور های DNS مورد نظزر خود را باید اضافه کرد .

 

در شکل زیر User برای بدست آوردن IP Address سیستم Client 1 از Local DNS Server خود در خواست دادن IP Address را کرده

چون Local DNS Server در Zone خود و Cache خود جوابی برای این  query ندارد آن را Forward می کند به سرور های درون

Forward IP Address List خود تا جوابی برای User پیدا کند .

Last Updated: October 01, 2006

Winteacher.com
DNS > DNS Console Properties For DNS SERVER - Forwarders Tab

 © 2003-2006 Winteacher.com . All rights reserved