Resource: Windows 2000 Server Resource kit TCP/IP Core Networking Guide  

DNS > DNS Console Properties For DNS SERVER - Advanced Tab

DNS Console Properties For DNS SERVER - Advanced Tab
 
Enable Round robin

زمانی که یک سیستم دارای چند IP Address باشد برای  بالا بردن سرعت و کم کردن از Traffic Network آن می توان از این گزینه بر روی سرور

استفاده کرد

در شکل بالا هر User برای دیدن (www.iis.com) به یکی از سه IP Address این Site رجوع می کند .

برای اطلاعات بیشتر به صفحه  Windows  Resolver  رجوع کنید .
 
Fail on load if bad zone data

در زمان Load  کردن یک Zone از هر نوعی اگر Error رخ دهد از Load شدن آن بر روی سرور DNS جلوگیری می کند .

Enable netmask ordering

نزدیکترین IP Address یک Multihomed را به DNSClient بر می گرداند اگر یک سیستم Multihome دارای سه IP زیر باشد

سرویس DNS به سیستم DNSClient که دارای IP در Class A باشد  IP Address 10.0.0.14 را بر می گرداند . در واقع IP هم کلاس

DNSClient اگر باشد را بر می گرداند

multihomed   IN  A  192.168.1.27
multihomed   IN  A  10.0.0.14
multihomed   IN  A  172.16.20.4

Secure Cache Againts Pollution

جلوگیری می کند از Cache شدن Request هایی که نادرست می باشند و یا آدرس  آنها خراب و یا غیره فعال می باشد در واقع از Cache شدن آدرس های نادرست جلوگیری می کند

برای جلوگیری کردن از این مورد باید فعال شود . زمانی ممکن می باشد که User ها گزارش دهند که برای دسترسی به یک SITE خاص سیستم آنها به نادرس یک سایت دیگر را نمایش می دهد

برای جلوگیری از این موارد که ممکن می باشد یک جور Attack نیز باشد باید این گزینه را فعال کرد .

 

Last Updated: October 01, 2006

Winteacher.com
DNS > DNS Console Properties For DNS SERVER - Advanced Tab

 © 2003-2006 Winteacher.com . All rights reserved