Resource: Windows 2000 Server Resource kit TCP/IP Core Networking Guide  

DNS > DNS Console Properties For Active Directory Integrated Zone - WINS Tab

 DNS Console Properties For Active Directory Integrated Zone - WINS Tab
 

برای استفاده از گزینه Wins Lookup در قسمت IP Address باید IP های سرورهای  WINS در شبکه را وارد کنید .

برای اطلاعات بیشتر به صفحه  Integration with WINS  مراجعه کنید .

 

  WINS Lookup in WINDOWS 2003 Server

 در Windows 2000 Server این منو کمی متفاوت می باشد. در شبکه هایی که از Linux, Unix , WINDOWS ,95 ,98 ,NT استفاده می شود برای ساده شدن

عمل Name Resolution نیاز به استفاده از DNS با کمک WINS می باشد .

Last Updated: October 01, 2006

Winteacher.com
DNS > DNS Console Properties For Active Directory Integrated Zone - WINS Tab

 © 2003-2006 Winteacher.com . All rights reserved