Resource: Windows 2000 Server Resource kit TCP/IP Core Networking Guide  

DNS > DNS Console Properties For Active Directory Integrated Zone - Security Tab

 DNS Console Properties For Active Directory Integrated Zone - Security Tab
 

وقتی از یک Active Directory Integrated Zone استفاده می شود بجز بهتر شدن کارایی آن در Replication دارای امنیت

بالاتر نسبت به دیگر نوع Zone ها می با شد که آن این Security Tab می باشد . در این نوع Zone ها فقط افراد یا گروهایی که معرفی

شده اند با Permission های مختلف می توانند این Zone را Modify کنند .

  

در این میان EnterPrise Admins Group بالا ترین قدرت را برای Modify کردن یک Zone دارد نسبت به Domain Admins Group و

Administrator Users به همین دلیل می توان دسته بندی کرد امنیت هر Zone را بین Admin های شبکه . گروه DNS Admins  نیز برای

مشخص کردن این افراد با قدرت Permission بالا کارایی دارد .EnterPrise Admins Group می توانند بصورت Remote نیز بر روی هر

Zone فعالیت داشته باشند . در این نوع Zone ها سازنده هر Object یا Create Owner هر Object برآن Full Control دارد

هر Authenticated User آن سرور یک Permission برObject های Zone دارد ولی همیشه User های Domain Forest

بر آن Object قدرت بیشتری دارند مخصوصا گروه DNS Admins وEnterPrise Admins در هر Domain.

Last Updated: October 01, 2006

Winteacher.com
DNS > DNS Console Properties For Active Directory Integrated Zone - Security Tab

 © 2003-2006 Winteacher.com . All rights reserved