Resource: Windows 2000 Server Resource kit TCP/IP Core Networking Guide  

DNS > DNS Console Properties For Active Directory Integrated Zone - General Tab

 DNS Console Properties For Active Directory Integrated Zone - General Tab
 
 

  

 

در این قسمت می توان وضعیت یک Zone  و نوع آن را مشاهده کرد ودر صورت  لزوم آن را تغییر داد .

Dynamic Updates

برای اطلاعات بیشتر به قسمت Dynamic Update and Secure Dynamic Update مراحعه کنید لازم بذکر می باشد فقط در

Zone های که از نوع Active Directory Integrated Zone می باشند می توان نوع Secure only را فعال کرد .

Aging

 به قسمت  Aging and Scavenging of Stale Records  مراجعه کنید

Change Type Zone

برای تغییر دادن نوع یک Zone باید Click کنید  بر روی گزینه Change در قسمت Type سپس منو زیر باز می شود و نوع مورد نظر را انتخاب می کنید .

برای اطلاعات بیشتر به صفحه Active Directory Integration and Multimaster Replication مراجعه کنید

  

Store the zone in Active Directory (Available only if DNS server is a Domain Controller)

زمانی که این گزینه فعال باشد Zone  شما از نوع   Active Directory Integrated می باشد .

Last Updated: October 01, 2006

Winteacher.com
DNS > DNS Console Properties For Active Directory Integrated Zone - General Tab

 © 2003-2006 Winteacher.com . All rights reserved