DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (Farsi User Guide)
Resource: Windows 2000 Server Resource kit TCP/IP Core Networking Guide

Winteacher.com > Part2 > DHCP > Multicast DHCP

 

Multicast DHCP or  (MADCAP) Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocol

 

معمولا از DHCP Server برای دادن IP در سه Class A,B,C استفاده می شود اما این سرویس در Windows 2000 می تواند Multicast IP را نیز به سیستم های شبکه بدهد .البته از این نوع کلاس

آدرس برای برقراری یک Group Client با یک Client استفاده می شود ویا یک گروه با یک گروه از سیستم ها .که معمولا ارتباط در میان دو شبکه مجزا نیازدارد که از این نوع Traffic استفاده شود .چون بار کاری

شبکه ها کمتر می شود .پس Multicast برای ارتباط Point-to-Multiple Points می باشد البته به شکلی  که شرح داده شد .

شما می توانید یک Scope از Class D برای ایجاد یک MADCAP Serv تعریف کنید.

 
Background On  Multicasting

یگ گروه از سیستم های TCP/IP Hosts می توانند داراب یک آدرس Class D باشند در واقع کلیه آنها با یک IP Multicast شناسایی می شوند .زمانی که یک Packet بسوی Destination  خود که یک

IP Multicast باشد ارسال شود این Packet یرای کلیه سیستم های عضو گروه IP Multicast ارسال می شود .این گروه محدودیت در تعداد عضو ندارد می تواند 0 و یا هر تعداد دیگر باشد .

 
Dynamic Membership

هر سیستم مناسبی می تواند بصورت Dynamic عضو یک Multicast Group شود و فقط با ارتباط برقرارکردن و فرستادن یک پیغام مبنی بر عضویت می تواند وارد آن گروه شود و محدودیتی برای گرفتن عضو وجود

ندارد .زمانی که آدرس مقصد شما یک Multicast IP باشد به تمامی  Host های عضو آن گروه شما می توانید Packet  را ارسال کنید .

 
Multicast Address Range

شما می توانید بصورت دائمی یا موقتی عضو یک Multicast Group باشید .

در زیر می توانید کلاس را با محدوده آن را مشاهده کنید .

(224.0.0.0 to 239.255.255.255)

 
Supporting MADCAP

سرور DHCP می توانید در یک لحظه هم از Class A,B or C به سیستم ها IP Address دهد و هم Multicast IP البته هر DHCP Client اول باید یک IP Address ثابت در سه کلاس آزاد را دارا

باشد تا بتواند یک Class D آدرس هم از سرور دریافت کند .پس همیشه Primary IP Address شما باید از سه کلاس A,B,C باشد تا سیستم بتواند Secondary IP Address را از Class D

دریافت کند .

 
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (Farsi User Guide)

LastUpdate:2005/04/05

Winteacher.com > Part2 > DHCP > Multicast DHCP