DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
Resource: Windows 2000 Server Resource kit TCP/IP Core Networking Guide

Winteacher.com > Part2 > DHCP > Administering > Setting up Scopes

 
Configuring scopes

 برای ایجاد یک Scope  مراحل زیر باید انجام شود .

 1. A range of IP addresses from which to include or exclude addresses used for DHCP service lease offerings.
 2. A subnet mask, which determines the subnet for a given IP address.
 3. A scope name assigned when it is created.
 4. Lease duration values, which are assigned to DHCP clients that receive dynamically allocated IP addresses.
 5. Any DHCP scope options configured for assignment to DHCP clients, such as DNS server, router IP address, and WINS server address.
 6. Reservations, optionally used to ensure that a DHCP client always receives the same IP address.

 

 

مراحل 1 تا 4 در قسمت Managing Scopes and SuperScope   شرح داده شده . و همچنین مرحله 6 در این قسمت شرح داده شده .

 
. .
Any DHCP scope options configured for assignment to DHCP clients, such as DNS server, router IP address, and WINS server address.
 

در این مرحله شما می توانید یک سری Options مهم مانند Wins و DNS و Router را تنظیم کنید .

در این مرحله بعد مراحل بک الی چهار از شما سوال می شود آیا می خواهید که برای این Scope تعدادی Option معرفی کنید .

 

 
. .

در مرحله بعد شما اول IP Address مربوط به Gateway سیستم ها را می توانی وارد کنبد اگر Hardware Router دارید این مورد باید IP آن را وارد کنید در غیره این صورت اگر یک Proxy دارید و اگر

هیچ یک از موارد نباشد می توانید در این مورد را چیزی اضافه نکنید .

 
 
. .

در مرحله بعد شما باید نام Domain و نام DNS Serv را وارد کنید البته با تایپ نام و زدن کلید Resolve سیستم به دنبال IP Address آن سرور می گردد .و شما باید آن IP را Add کنید .

سعی کنید نام Domain را کامل بنویسید مانند Parent.com

 
 
. .

در مرحله بعد شما اگر Wins Serv در شبکه دارید نام وIP Address آن را باید Add کنید زمانی که سیستمی از این Scope برای خود یک آدرس اجاره کند Node Type آن معمولا در حالت  hybrid می شود

برای اطلاعات بیشتر در مورد Node Type به قسمت WINS مراجعه کنید .

 
. .
 

Reconciling scopes

این گزینه یک نوع بازنگری سرویس به Scope خود می باشد . در این بازنگری سیستم کلیه IP Address هایش را و اطلاعات مربوط به آنها که در Database می باشد را یک بار Check می کند تا اگر مشکلی

از نظر اطلاعات نامفهوم و یا خراب وجود داردآنها را یکسان سازی کند و در واقع Fix کند .

To reconcile the DHCP database

 1. Open DHCP.
 2. In the console tree, click the applicable DHCP server.
 3. On the Action menu, click Reconcile All Scopes.
 4. In the Reconcile All Scopes dialog box, click Verify.

  Inconsistencies found are reported in the status window.

 5. If the database is found to be consistent, click OK.

  If the database is not consistent, click the displayed addresses that need to be reconciled, and click Reconcile to repair inconsistencies.

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

LastUpdate:2005/04/05

Winteacher.com > Part2 > DHCP > Administering > Setting up Scopes