DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (Farsi User Guide)
Resource: Windows 2000 Server Resource kit TCP/IP Core Networking Guide

Winteacher.com > Part2 > DHCP > Administering > Managing DHCP from the command line

 
Managing DHCP from the command line

برای تست کردن و نیز انجام عملیات از طریق  محیط Dos بر روی سرویس DHCP می توان از دستور Netsh استفاده کرد .تذکر استفاده از Command در شبکه هایی که با کاری بسیار زیاد می باشد بهتر از استفاده

از MMC می باشد .دستور از سرعت بیشتر و نیز امکاناتی مانند Batch File را دارا می باشد شما می توانید در یک Batch File  برای چند DHCP Serv در یک زمان Netshاجرا کنید

مثلا ساخت یک Scope .

بعد از تایپ دستور و Enter کردن وارد محیط این فرمان می شود و تایپ علامت سوال ? می توانید کلیه فرمانهای موجود در این محیط که یکی از آنها در مورد DHCP می باشد را مشاهده کنید .البته می توان با تایپ

Netsh DHCP مستقیما وارد محیط مربوط به سرویس DHCP شوید .در زیر چهار گزینه مهم در این دستور را می توان دید .

Netsh DHCP

  • Add server
  • Delete server
  • Server
  • Show server

 

Netsh DHCP Example

در زیر یک نمونه Batch file که در آن از Netsh استفاده شده برای DHCP Serv را مشاهده می کنید .

rem one DHCP server:
rem (DHCP-01) 192.168.0.2

rem 1. Connect to (DHCP-01), and add the scope MyScope with IP address 192.168.10.0,
rem 1.1  subnet mask 255.255.255.0, and the comment NewScope.
netsh dhcp server 192.168.0.2 add scope 192.168.10.0 255.255.255.0 MyScope NewScope

rem 2. Connect to (DHCP-01 MyScope), and add IP address range 192.168.10.1 to 192.168.10.254 for distribution
rem 2.1  and the default ClientType of DHCP.
netsh dhcp server 192.168.0.2 scope 192.168.10.0 add iprange 192.168.10.1 192.168.10.254

rem 3. Connect to (DHCP-01 MyScope), and add IP exclusion range 192.168.10.1 to 192.168.10.25
rem 3.1  and the default ClientType of DHCP.
netsh dhcp server 192.168.0.2 scope 192.168.10.0 add excluderange 192.168.10.1 192.168.10.25

rem 4. Connect to (DHCP-01 MyScope), and set the value of option code 003
rem 4.1   to list two router IP addresses (10.1.1.1, 10.1.1.2).
netsh dhcp server 192.168.0.2 scope 192.168.10.0 set optionvalue 003 IPADDRESS 10.1.1.1 10.1.1.2

rem 5.  Connect to (DHCP-01 MyScope), and set the scope state to active.
netsh dhcp server 192.168.0.2 scope 192.168.10.0 set state 1

rem 6. End example batch file.
 
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (Farsi User Guide)

LastUpdate:2005/04/05

Winteacher.com > Part2 > DHCP > Administering > Managing DHCP from the command line